Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, December 5, 2014

Viết chương trình vẽ nữa đường tròn bằng C++


Bài Giải/*
Name: Ve nua duong tron trong thu vien Graphics
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
#define Pi 3.1415926535897932384626433832795

typedef struct{
    int x;
    int y;
}Coordinate;

Coordinate Xacdinh(Coordinate centre, int R, int i)
{
    Coordinate k;
    k.x=centre.x+R*cos(i*Pi/180);
    k.y=centre.y+R*sin(i*Pi/180);
    return k;
}


void Veduongtron(Coordinate centre,int R,int color)
{
    for (float x=0;x<=(R/sqrt(2));x++)
    {
        float y=sqrt(R*R-x*x);
        putpixel(centre.x+x,centre.y+y,color);
        //putpixel(centre.x-x,centre.y-y,color);
       // putpixel(centre.x-x,centre.y+y,color);
        putpixel(centre.x+x,centre.y-y,color);

        putpixel(centre.x+y,centre.y+x,color);
      //  putpixel(centre.x-y,centre.y-x,color);
       // putpixel(centre.x-y,centre.y+x,color);
        putpixel(centre.x+y,centre.y-x,color);
    }
}

main()
{
    initwindow(800,600);
    Coordinate t;
    t.x=400;
    t.y=300;
        int R=150;
        int color=9;

    Veduongtron(t,R,color);
    setcolor(color);
    line(t.x,t.y-R,t.x,t.y+R);
    setfillstyle(1,color);
    floodfill(t.x+R/2,t.y,color);    getch();
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts