Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, December 5, 2014

Viết thuật toán tô màu trong C++Bài Giải


/*
Name: Thuat toan to mau trong thu vien Graphics
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <graphics.h>

void VeHV(int TLx,int TLy, int BRx,int BRy, int c){
    setcolor(c);
    line(TLx,TLy,BRx,TLy);
    line(TLx,BRy,BRx,BRy);
    line(TLx,TLy,TLx,BRy);
    line(BRx,TLy,BRx,BRy);
}
void ToMauHVScanLine(int TLx,int TLy, int BRx,int BRy, int c){
    setcolor(c);
    for(int y=TLy+50;y<BRy;y++){
        line(TLx+1,y,BRx-1,y);
        delay(10);
    }
}
void ToMauPutPixel(int TLx,int TLy, int BRx,int BRy, int c){
    for(int y=TLy+1;y<BRy;y++)
        for(int x=TLx+1;x<BRx;x++){
            putpixel(x,y,c);
            delay(5);
        }
}

void ToMauDuongTron(int xc,int yc, int R,int c){
    int i=1;
    while(1){
        for(int y=yc-R;y<=yc+R;y++)
            for(int x=xc-R;x<=xc+R;x++){
                // Tu diem (x,y)-->tam (xc,yc)
                float d=sqrt((x-xc)*(x-xc)+(y-yc)*(y-yc));
                if(d<R){
                if(x<xc)
                    putpixel(x,y,i);
                else
                    putpixel(x,y,(i+1)%15);
                }
                //delay(5);
            }
        i=(i+1)%15;
    }
}


void DDA(int xA,int yA,int xB,int yB,int color){
    int dx=xB-xA;
    int dy=yB-yA;
    int step;
    if(abs(dx)>abs(dy))
        step=abs(dx);
    else
        step=abs(dy);
    float x_inc=(float)dx/step;
    float y_inc=(float)dy/step;
    float x=xA;
    float y=yA;
    putpixel(x,y,color);
    for(int k=1;k<=step;k++){
        x=x+x_inc;
        y=y+y_inc;
        putpixel(round(x),round(y),color);
        delay(5);
    }
}

typedef struct Dinh{
    int x,y;
};

void VeDaGiac(Dinh d[],int n, int color){
    for(int i=0;i<n;i++){
        int j = (i+1)%n;
        DDA(d[i].x,d[i].y,d[j].x,d[j].y,color);
    }
}


void ToLan(int x,int y,int mauto,int maubien){
    int mauht=getpixel(x,y);
    if(mauht!=mauto && mauht!=maubien){
        putpixel(x,y,mauto);
        ToLan(x-1,y,mauto,maubien);
        //ToLan(x+1,y,mauto,maubien);
        //ToLan(x,y-1,mauto,maubien);
        ToLan(x,y+1,mauto,maubien);

    }
}
void ToLan2(int x,int y,int mauto,int maubien){
    int mauht=getpixel(x,y);
    if(mauht!=mauto && mauht!=maubien){
        putpixel(x,y,mauto);
        //ToLan2(x-1,y,mauto,maubien);
        ToLan2(x+1,y,mauto,maubien);
        ToLan2(x,y-1,mauto,maubien);
        //ToLan2(x,y+1,mauto,maubien);
    }
}
int main(){
    initwindow(640,480);
   // VeHV(200,200,400,400,15);
   // ToMauHVScanLine(200,200,400,400,13);
   // ToMauPutPixel(200,200,400,400,2);
   // circle(320,240,100);
    //ToMauDuongTron(320,240,150,13);
   // ToLan(221,240,RED,WHITE);

    Dinh d[]={{100,300},{150,200},{270,350},{300,200}};
    VeDaGiac(d,4,15);
    ToLan2(103,297,RED,WHITE);
    ToLan(298,202,BLUE,WHITE);

    // VeDaGiac(d,4,13);
    getch();
    return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts