Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, December 31, 2014

KIỂU FILE TRONG LẬP TRÌNH C
file là 1 tập hợp thông tin được lưu dưới 1 cái tên chung *.txt, *.exe
khai báo: file *tên biến; ở đây là biến con trỏ
file *open(char *tên file,char *kiểu mở);
kiểu mở là 1 trong các chuổi sau đây:
"rb":read only
"wb":write
"ab":thêm vào cuối file
"r+b":đọc và ghi
"w+b":tạo file mới để ghi và đọc
"a+b":mowrvaf thêm vào cuối file
ví dụ:
f=open("t1.txt","w+b");
đóng tập tin fclose(f);
fcloseall(f);
kiểm tra đọc đến cuối file chưa.
dùng hàm:
feof(f)=0 nếu chưa và  =1 nếu đã hết;
đọc ghi số nguyên lên file
putw(k,f);//ghi số nguyên k lên file file f
getw(f);trả về 1 số nguyên đọc được từ file f
đọc ghi 1 mẫu tin lên file
fread(*p,int size,int n,f);//đọc n mẫu tin có kích thước size, kết quả lưu vào biến con trỏ p
ví dụ:
int k;
fread(&k,2,1,f);
if(!feof(f)) printf("k=%d",k);
fwrite(*p,int size,n,f);//ghi n mẫu tin có kích thước size từ địa chỉ p lên file f
di chuyển con trỏ định vị nội dung file
rewind(f);//về đầu tập tin
fseek(f,k,vtri);
vtri:(nơi xuất phát) cụ thể là:
seek_set(hay 0):từ đầu file
seek_cur(hay 1):từ vị trí hiện tại
seek_end(hay 2):cuối file
ý nghĩa: 
dời con trỏ định vị nội dung đi k bytetinhs từ vtri
k>0:hướng di chuyển về cuối tập tin
k<0:hướng di chuyển về đầu tập tin
ftell(f): trả về vị số thứ tự byte nơi con trỏ đang đứng
áp dụng tính số phần tử của file
fseek(f,0,seek_end);
long n=ftell(f);

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts