Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, December 31, 2014

hàm malloc, alloc,  realloc, free, cấp phát và giải phóng bộ nhớ động trong lập trình c

 1. biến động được tạ ra khi chạy chương trình. thông qua con trỏ bộ nhớ được cấp phát và quản lý
 2. các thao tác trên bộ nhớ và con trỏ nằm trong thư viện stdlib.halloc.h
 3. các hàm cấp phát và giai phóng bộ nhớ: maaloc, alloc, realloc, free
 4.  chứa năng của hàm malloc là cấ phát 1 vùng nhớ có kích thowcs size
  ví dụ: int *p;
  p=(int *)malloc(100);
  p=(int *)malloc(80*sizeof(int));
 5. hàm free dùng để giải phóng bộ nhớ đã cấp phát.
  free(p);
 6. ví dụ:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  void mian()
  {
  char *s;
  s=(char*)malloc(10);
  strcpy(s,"HELLO");
  puts(s);
  free(s);
  }
 7. hàm calloc cấp phát bộ nhớ nitems*size byte
  void *calloc(size_t nitems,size byte);
 8. hàm realloc điêuchỉnh lai kích thước đã cấp phát là block size byte
  void *realloc(void *block,sizebyte);
 9. khởi tạo mảng cấp phát động
  int *a=(int *)malloc(n*sizeof(int)):
  int *a=(int*)calloc(n,sizeof(int));
 10. kiểm tra cấp phát thành công
  if(a!=NULL)
  {
  //làm việc với mảng
  free(a);//giai phóng
  }
 11. cấp phât động mảng 2 chiều
  int **a=(int**)malloc(hàng*sizeof(int*));
  for(int i=0;i<n;i++)
  a[i]=(int*)malloc(cột*sizeof(int));


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts