Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, November 28, 2014

Viết chương trình cài đặt Hàng đợi (Queue), sao đó viết các hàm xử lý Hàng đợi đó như sau: Hàm nhập danh sách, In danh sách, xóa phần tử trong danh sách, sắp xếp danh sách, loại bỏ phần tử trùng nhau trong danh sách.Bài Giải


/*
Name: Cau Truc Du Lieu - Hang doi - Queue
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#define Maxlength 100

typedef int ElementType;
typedef int Position;
typedef struct
{
 ElementType Elenments[Maxlength];
 Position Front, Rear;
}Queue;

void MakeNull_Queue(Queue &Q)  //khởi tạo hành đợi rỗng
{
 Q.Front = -1;
 Q.Rear = -1;
}

int Empty_Queue(Queue Q) //kiểm tra hàng đợi có rỗng hay không
{
 return Q.Front == -1;
}

int Full_Queue(Queue Q) //Kiểm tra hàng đợi có bị tràn hay không
{
 return (Q.Rear - Q.Front + 1) == Maxlength;
}
void DeQueue(Queue &Q)
{
 if (!Empty_Queue(Q))
 {
  Q.Front = Q.Front + 1;
  if (Q.Front > Q.Rear) MakeNull_Queue(Q);
 }
 else
  printf("Loi: Hang rong!");
}
void EnQueue(ElementType X, Queue &Q) //Thêm phần tử X vào cuối hàng đợi Q
{

  if (!Full_Queue(Q))
 {
  if (Empty_Queue(Q)) Q.Front = 0;
  if (Q.Rear == Maxlength - 1)
  {
   for (int i = Q.Front; i <= Q.Rear; i++)
    Q.Elenments[i - Q.Front] = Q.Elenments[i];
   Q.Rear = Maxlength - Q.Front - 1;
   Q.Front = 0;
  }
  Q.Rear = Q.Rear + 1;
  Q.Elenments[Q.Rear] = X;
 }
 else printf("Loi: Hang doi day!");
}
void Inp_Queue(Queue &Q) //Nhập hàng đợi vào
{
 Position n;
 printf("\t- So phan tu hang doi: ");
 scanf("%d",&n);

  Q.Front = 0;
 Q.Rear = n - 1;
 Position i;
 for (i = Q.Front; i <= Q.Rear; i++)
 {
  printf("\t - Nhap phan tu thu %d : ",i);
  scanf("%d",&Q.Elenments[i]);
 }

}
void Out_Queue(Queue Q) //In hàng đợi ra
{
 for (int i = Q.Front; i <= Q.Rear; i++)
  printf("%5d",Q.Elenments[i]);
 printf("\n");
}
void Sort_Queue(Queue &Q) //Sắp xếp
{

  for (int i = Q.Front; i < Q.Rear; i++)
 for (int j = i + 1; j <= Q.Rear; j++)
 {
  if (Q.Elenments[i]>Q.Elenments[j])
  {
   Q.Elenments[i] = Q.Elenments[i] + Q.Elenments[j];
   Q.Elenments[j] = Q.Elenments[i] - Q.Elenments[j];
   Q.Elenments[i] = Q.Elenments[i] - Q.Elenments[j];
  }
 }
}
void DelX_Queue(Position X, Queue &Q) //Xóa phần tử tại vị trí X trong hàng đợi
{
 if (!((X >= Q.Front) && (X <= Q.Rear)))
  printf("\tVi tri Can xoa khong ton tai!");
 else
 {
  for (int i = X; i > Q.Front; i--)
   Q.Elenments[i] = Q.Elenments[i - 1];
 }
 DeQueue(Q);

}
void Distinc_Queue(Queue &Q) //Xóa phần tử trùng nhau
{
 for (int i = Q.Front; i <Q.Rear;i++)
 for (int j = i + 1; j <= Q.Rear;j++)
 if (Q.Elenments[i] == Q.Elenments[j])
 {
  DelX_Queue(j, Q);
  i++;
 }

}
main()
{
 Queue Q;
 Position t=2;
 ElementType X=50;

  Inp_Queue(Q);

  printf("\t =>Hang doi ban da nhap: \n");
 Out_Queue(Q);
 printf("\n");

  Sort_Queue(Q);
 printf("\t =>Hang doi ban da sap xep: \n");
 Out_Queue(Q);
 printf("\n");

  Distinc_Queue(Q);
 printf("\t =>Hang doi ban da loai bo phan tu trung: \n");
 Out_Queue(Q);
 printf("\n");


  DeQueue(Q);
 printf("\t =>Hang doi ban da xoa phan tu dau: \n");
 Out_Queue(Q);
 printf("\n");

  EnQueue(X, Q);
 printf("\t =>Hang doi them X=%d vao cuoi: \n",X);
 Out_Queue(Q);
 printf("\n");

  getch();
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts