Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, November 28, 2014

Viết chương trình cài đặt danh sách đơn bằng con trỏ, sao đó viết các hàm xử lý danh sách liên kết đơn đó như sau: Hàm nhập danh sách, In danh sách, xóa phần tử trong danh sách, sắp xếp danh sách, loại bỏ phần tử trùng nhau trong danh sách.Bài Giải/*
Name: Cau Truc Du Lieu - Cai dat danh sach don
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>

typedef int ElementType;
typedef struct Node{
    ElementType Element;
    Node* Next;
};

typedef Node *Position;
typedef Position List;

void MakeNull_List(List &Header) //Khởi tạo danh sách rỗng
{
    Header=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    Header->Next=NULL;
}

int Empty_List(List L) //kiểm tra danh sách rỗng, nếu rỗng trả về 1, không rỗng trả về 0
{
    return (L->Next==NULL);
}

Position FirstList(List L) //Trả về đầu danh sách
{
    return L;
}

void Insert_List(ElementType X, Position P, List &L) //Chèn phần tử X vào danh sách L tại vị trí P
{
    Position T;
    T=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    T->Element=X;
    T->Next=P->Next;
    P->Next=T;
}

void InsertFirstList(ElementType X, List &L) //Chèn phần tử X vào đầu danh sách
{
    Insert_List(X, FirstList(L), L);

}

Position EndList(List L) //Cho biết vị trí cuối danh sách
{
   Position P;
   P=L;
   while (P->Next!=NULL)
    P=P->Next;
   return P;
}

void InsertEndList(ElementType X, List &L) //Chèn X vào cuối danh sách
{
    Insert_List(X, EndList(L), L);

}

void Delete_List(Position P, List &L) //Xóa phần tử thứ P trong danh sách L
{
    Position T;
    if (P->Next!=NULL)
    {
        T=P->Next;
        P->Next=T->Next;
        free(T);
    }
}

Position Locate(ElementType X, List L) //Định vị vị trí của X trong danh sach L
{
    Position P=L;
    while (P->Next!=NULL)
        if (P->Next->Element==X) break;
        else P=P->Next;
        return P;
}

ElementType Retrieve(Position P, List L) //Trả về giá trị tại vị trí P trong danh sách L
{
    if (P->Next!=NULL)
        return P->Next->Element;
}

void Read_List(List &L) //Nhap danh sách vào
{
    int n;
    printf("\t Nhap so phan tu cua danh sach: ");
    scanf("%d",&n);
    int i=0;
    ElementType X;
    while (i<n)
    {
        printf("\t-Nhap phan tu thu %d: ",i);
        scanf("%d",&X);
        InsertEndList(X,L);
        i++;
    }
}


void Print_List(List &L) //In danh sách ra
{
    Position P=FirstList(L);
   while (P->Next!=NULL){
    printf("%6d",P->Next->Element);
   P=P->Next;
   }
}

void Distinct(List &L) //Loc xóa các phần tử trùng nhau
{

    Position P,Q;
    for (P=L;P->Next!=NULL;P=P->Next)
    {
        for (Q=P->Next;Q->Next!=NULL; )
            if (P->Next->Element==Q->Next->Element)
                Delete_List(Q,L);
        else
            Q=Q->Next;
    }

}

void Sort(List &L)// sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng/giảm dần
{
  Position P,Q;
  ElementType Temp;
  for (P=L;P->Next!=NULL;P=P->Next)
    for (Q=P->Next;Q->Next!=NULL; Q=Q->Next)
    if(P->Next->Element>Q->Next->Element)
  {

      Temp=P->Next->Element;
      P->Next->Element=Q->Next->Element;
      Q->Next->Element=Temp;
  }

}

main()
{
    List L;
    ElementType X=500;
    Position P;
    MakeNull_List(L);

    Read_List(L);
    printf("\n\t-> Danh sach vua nhap: \n");
    Print_List(L);

    Sort(L);
    printf("\n\t-> Danh sach da sap xep: \n");
    Print_List(L);
     printf("\n");

    Distinct(L);
    printf("\n\t-> Danh sach da tach loc: \n");
    Print_List(L);
    printf("\n");


    InsertFirstList(X,L);
    printf("\n\t-> Danh sach da them phan tu vao dau: \n");
    Print_List(L);


    printf("\n");
    InsertEndList(X,L);
    printf("\n\t-> Danh sach da them phan tu vao cuoi: \n");
    Print_List(L);


getch();
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts