Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, November 6, 2014

Bản Demo hoa 6 cánh xoay quanh tâm không cần dùng đến phép quay:
Bài Giải/*
Name: Hoa 6 canh xoay
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
using namespace std;
struct Point
{
    int x,y;
    Point()
    {
        x=y=0;
    }
     Point(int u, int v)
    {
        x=u;
        y=v;
    }
};
Point Fixation(Point centre, int R, int i)
{
    Point k;
    k.x=centre.x+R*cos(i*M_PI/180);
    k.y=centre.y+R*sin(i*M_PI/180);
    return k;
}
void Draw(Point O, int R)
{
    int color[6][6];
    int i=0;
    for(int t=10;t<=60;t=t+10)
    {
        int ti=0;
    int xk=120-t,yk=240-t;
    for(i=t;i<=360;i=i+60){
                Point Q=Fixation(O,R,i);
    setlinestyle(0,0,2);
    ellipse(Q.x,Q.y,xk,yk,R,R);
    (xk!=0)?xk=xk-60:xk=360-60;
    (yk!=0)?yk=yk-60:yk=360-60;
    color[ti][0]=(int)(Q.x+O.x)/2;
    color[ti][1]=(int)(Q.y+O.y)/2;
     ti++;
    }
    for (i=0;i<6;i++)
    {
        setfillstyle(1,GREEN);
        putpixel(color[i][0],color[i][1],RED);
       floodfill(color[i][0],color[i][1],15);
    }
    delay(300);
    cleardevice();
    }
}

main()
{
    initwindow(800,600);
    Point O(400,300);
    int R=150;
    while(1)
    {
        Draw(O,R);
    }
    getch();
    return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts