Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, November 30, 2014

[C#]

using System;

public class Example
{
public static void Main()
{
DateTime date1 = new DateTime(2009, 8, 1, 0, 0, 0);
DateTime date2 = new DateTime(2009, 8, 1, 12, 0, 0);
int result = DateTime.Compare(date1, date2);
string relationship;

if (result < 0)
relationship = "is earlier than";
else if (result == 0)
relationship = "is the same time as";
else
relationship = "is later than";

Console.WriteLine("{0} {1} {2}", date1, relationship, date2);
}
}
// The example displays the following output: 
// 8/1/2009 12:00:00 AM is earlier than 8/1/2009 12:00:00 PM

[VB]
Module Example
Public Sub Main()
Dim date1 As Date = #08/01/2009 12:00AM#
Dim date2 As Date = #08/01/2009 12:00PM#
Dim result As Integer = DateTime.Compare(date1, date2)
Dim relationship As String 

If result < 0 Then
relationship = "is earlier than" 
ElseIf result = 0 Then
relationship = "is the same time as" 
Else
relationship = "is later than" 
End If

Console.WriteLine("{0} {1} {2}", date1, relationship, date2)
End Sub 
End Module 
' The example displays the following output: 
' 8/1/2009 12:00:00 AM is earlier than 8/1/2009 12:00:00 PM

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts