Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, November 11, 2014

Để ôn tập kỹ hơn về TextView, EditText, CheckBox, Button và ImageButton, chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ tổng hợp và nâng cao hơn. Để hiểu tốt bài này, các bạn cần có kiến thức về hướng đối tượng trong java, và việc triển khai, viết các class của nó. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về bài tập này, và mình sẽ cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất.


Đề bài: Viết một chương trình cho phép nhập tên của học sinh, giới tính, học lực. Sau đó thống kê tổng số học sinh, và thống kê số học sinh theo giới tính, học lực.

Giao diện Android
Giao diện chương trình

-Mô tả yêu cầu:
  • Khi bấm nút "Thêm", chương trình sẽ lưu lại kết quả vào trong một Arraylist.
  • Khi bấm nút  "Thống kê" chương trình sẽ hiển thị ra kết quả...
  • Khi bấm nút "Thoát" có biểu tượng như trên, chương trình sẽ hiện một hộp hội thoại AlertDialog hỏi có thoát hay không, và thực thi.
Nếu các bạn đã theo dõi từ các bài trước, mình chắc là việc thiết kế giao diện như hình trên là một điều hoàn toàn dễ dàng, không hề khó khăn. Việc sử dụng các control như TextView, Editext, hay Button đều quen thuộc. Trong bài này, vấn đề của chúng ta nằm ở việc lưu trữ dữ liệu và thống kê để hiển thị ra ngoài.

Theo yêu cầu đề bài, các bạn sẽ sử dụng một ArrayList để lưu trữ khi nhập dữ liệu của học sinh. Mỗi đối tượng học sinh có các thuộc tính: Tên học sinh, Giới tínhXếp Loại. Vì vậy các bạn cần phải tạo ra một class để lưu thông tin của học sinh và một class để lưu thông tin của danh sách học sinh.

Bạn tạo thêm 2 class Java trong package chứa MainActivity.Java  và đặt tên như sau:
Package Android


Và sau đây là toàn bộ code của chương trình:
+ activity_main.xml:

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     android:id="@+id/ScrollView1"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="match_parent" >
<LinearLayout android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
   
    <TextView
        android:text="Thông Tin Học Sinh"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#008000"
        android:background="#FFFF00"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />
   
    <TableLayout android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:stretchColumns="*"
        android:layout_weight="1">
       
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_marginLeft="10dp">
           
            <TextView
                android:text="Tên Học Sinh"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <EditText
                android:id="@+id/edtTenHS"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"
                />
           
        </TableRow>
       
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_marginLeft="10dp">
           
            <TextView
                android:text="Giới tính"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <RadioGroup android:id="@+id/rgGioiTinh"
                android:orientation="horizontal">
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rgNam"
                    android:text="Nam"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:checked="true"/>
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rgNu"
                    android:text="Nữ"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content" />
            </RadioGroup>
           
        </TableRow>
       
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_marginLeft="10dp">
           
            <TextView
                android:text="Xếp Loại:"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <RadioGroup android:id="@+id/rgXepLoai"
                android:orientation="horizontal">
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rgTB"
                    android:text="TB"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:checked="true"/>
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rgKha"
                    android:text="Khá"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content" />
                <RadioButton
                    android:id="@+id/rgGioi"
                    android:text="Giỏi"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content" />
            </RadioGroup>
           
        </TableRow>
       
    </TableLayout>
   
    <LinearLayout android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_weight="1">
       
        <Button android:id="@+id/btnThem"
            android:text="Thêm"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"/>
        <Button android:id="@+id/btnThongKe"
            android:text="Thống kê"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"/>
    </LinearLayout>
   
     <TextView
        android:text="Thống kê"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#008000"
        android:background="#FFFF00"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10sp"/>
   
     <TableLayout android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:stretchColumns="*"
        android:layout_weight="1">
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">
            <TextView
                android:text="Tổng học sinh: "
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
           
            <EditText
                android:id="@+id/edtTongHS"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"  />
        </TableRow>
       
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">
            <TextView
                android:text="Học sinh Nam: "
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
           
            <EditText
                android:id="@+id/edtHSNam"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"  />
        </TableRow>
       
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">
            <TextView
                android:text="Học sinh Nữ: "
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
           
            <EditText
                android:id="@+id/edtHSNu"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"  />
        </TableRow>
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">
            <TextView
                android:text="Số học sinh giỏi: "
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
           
            <EditText
                android:id="@+id/edtHSGioi"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"  />
        </TableRow>
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">
            <TextView
                android:text="Số học sinh khá: "
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
           
            <EditText
                android:id="@+id/edtHSKha"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"  />
        </TableRow>
       
        <TableRow android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1">
            <TextView
                android:text="Số học sinh TB: "
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content" />
           
            <EditText
                android:id="@+id/edtHSTB"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:ems="10"  />
        </TableRow>
       
     </TableLayout>
    
     <ImageButton
         android:id="@+id/imgbtnExit"
         android:layout_width="wrap_content"
         android:layout_height="wrap_content"
         android:src="@drawable/exit"/>
</LinearLayout>   
</ScrollView>


+MainActivity.java

package com.example.dshocsinh;

import com.example.tthoadon.R;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.support.v7.app.ActionBar;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.AlertDialog.Builder;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.os.Build;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

private ImageButton imgbtnExit;
private Button btnThem, btnThongKe;
private EditText edtTenHS, edtTongHS,edtHSNam, edtHSNu, edtHSGioi, edtHSKha, edtHSTB;
private RadioGroup rgGioitinh, rgXepLoai;
private DanhSachHocSinh dshs = new DanhSachHocSinh();

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

getControl(); //Hàm lấy control của các View trong activty_main.xml
doYourWork(); //Thực thi công việc theo yêu cầu
}


private void getControl() {
// TODO Auto-generated method stub

imgbtnExit = (ImageButton)findViewById(R.id.imgbtnExit);
btnThem = (Button)findViewById(R.id.btnThem);
btnThongKe = (Button)findViewById(R.id.btnThongKe);
edtTongHS = (EditText)findViewById(R.id.edtTongHS);
edtHSNam = (EditText)findViewById(R.id.edtHSNam);
edtHSNu = (EditText)findViewById(R.id.edtHSNu);
edtHSGioi = (EditText)findViewById(R.id.edtHSGioi);
edtHSKha = (EditText)findViewById(R.id.edtHSKha);
edtHSTB = (EditText)findViewById(R.id.edtHSTB);
edtTenHS = (EditText)findViewById(R.id.edtTenHS);
rgGioitinh = (RadioGroup)findViewById(R.id.rgGioiTinh);
rgXepLoai = (RadioGroup)findViewById(R.id.rgXepLoai);
}

private void doYourWork() {
// TODO Auto-generated method stub

btnThem.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
//Tạo mới 1 đối tượng hs và gán thuộc tính
HocSinh hs = new HocSinh();
if(rgGioitinh.getCheckedRadioButtonId()==R.id.rgNam){
hs.setGioiTinh(true);
}else{
hs.setGioiTinh(false);
}
if(rgXepLoai.getCheckedRadioButtonId()==R.id.rgTB){
hs.setXepLoai(1);
}else if(rgXepLoai.getCheckedRadioButtonId()==R.id.rgKha){
hs.setXepLoai(2);
}else{
hs.setXepLoai(3);
}
//Thêm đối tượng hs vào trong dshs
dshs.addHocSinh(hs);
edtTenHS.setText("");
}
});

btnThongKe.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {
edtTongHS.setText(""+dshs.tongHocSinh());
edtHSGioi.setText(""+dshs.hsGioi());
edtHSKha.setText(""+dshs.hsKha());
edtHSTB.setText(""+dshs.hsTB());
edtHSNam.setText(""+dshs.tongHSNam());
edtHSNu.setText(""+dshs.tongHSNu());
}
});

imgbtnExit.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub

AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
builder.setTitle("Thoát chứ nhỉ");
builder.setMessage("Có là thoát này ...");
builder.setNegativeButton("Không", new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
dialog.cancel();
}
});

builder.setPositiveButton("Có", new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
finish();
}
});

builder.create().show();


}
});
}


@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}

/**
* A placeholder fragment containing a simple view.
*/


}

+ HocSinh.java
package com.example.dshocsinh;

public class HocSinh {
private String tenHocSinh;
private boolean gioiTinh;
private int xepLoai;

public String getTenHocSinh() {
return tenHocSinh;
}
public void setTenHocSinh(String tenHocSinh) {
this.tenHocSinh = tenHocSinh;
}
public boolean isGioiTinh() {
return gioiTinh;
}
public void setGioiTinh(boolean gioiTinh) {
this.gioiTinh = gioiTinh;
}
public int getXepLoai() {
return xepLoai;
}
public void setXepLoai(int xepLoai) {
this.xepLoai = xepLoai;
}


public int checkXepLoai(){
return this.getXepLoai();
}
}

+ DanhSachHocSinh.java
package com.example.dshocsinh;

import java.util.ArrayList;

public class DanhSachHocSinh {

private ArrayList listHS = new ArrayList();

public void addHocSinh(HocSinh hs){
listHS.add(hs);
}

public int tongHocSinh(){
return listHS.size();
}

public int tongHSNam(){
int tong = 0;
for (HocSinh hs : listHS) {
if(hs.isGioiTinh()==true){
tong++;
}
}
return tong;
}
public int tongHSNu(){
int tong = 0;
for (HocSinh hs : listHS) {
if(hs.isGioiTinh()==false){
tong++;
}
}
return tong;
}

public int hsTB(){
int tong = 0;
for(HocSinh hs: listHS){
if(hs.getXepLoai()==1){
tong++;
}
}
return tong;
}

public int hsKha(){
int tong = 0;
for(HocSinh hs: listHS){
if(hs.getXepLoai()==2){
tong++;
}
}
return tong;
}

public int hsGioi(){
int tong = 0;
for(HocSinh hs: listHS){
if(hs.getXepLoai()==3){
tong++;
}
}
return tong;
}
}

*** Chú ý:
  •  Các bạn lưu ý cách xây dựng 2 class HocSinh.java và DanhSachHocSinh.java. Điều này rất quan trọng cho sau này khi các bạn muốn xây dựng ứng dụng Android phức tạp hơn.
  • Một mẹo nhỏ để code nhanh khi xây dựng một class tương tự HocSinh.java. Các bạn chỉ cần khai báo các thuộc tính sau: 
    private String tenHocSinh;
    private boolean gioiTinh;
    private int xepLoai;

Sau đó chuột phải vào nền soạn thảo của eclipse, chọn Source, chọn Generate Getters and Setters... Sau đó đánh dấu vào các ô vuông và OK. Trình soạn thảo sẽ tự sinh ra code của các hàm này.
Getter And Setter Android

Qua bài tập này, mình hy vọng các bạn đã nắm vững được việc sử dụng các control cơ bản: TextView, EditText, Checkbox... Mong rằng các bạn sẽ mở rộng và tự mầy mò thêm các bài tập để nắm vững kiến thức, tránh để học trước quên sau nhé :). Nếu các bạn có gì thắc mắc, hãy bình luận ngay tại đây. Hoặc các bạn có thể sử dụng anh Gu Gồ để thỏa mãn https://www.google.com.vn/

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts