Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 10, 2014

viết chương trình c về mảng 1 chiều: đếm xem có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng k và chỉ ra các phần tử đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, k, n, dem=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ",a[i]);
printf("\nnhap so k muon kiem tra: ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i < n; i++) if (k == a[i]) dem++;
if (dem == 0) printf("khong co phan tu nao co gia tri = %d", k);
else
{
printf("co %d phan tu co gia tri = %d\n cac phan tu do la:\n", dem, k);
for (i = 0; i < n; i++) if (a[i] == k) printf(" a[%d] ", i + 1);
}
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts