Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c tìm số nguyên tố lớn nhất và nhỏ nhất có trong mảng 1 chiều, nếu không có số nguyên tố trong mảng thì thông báo ra màn hình.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
int b[100];
void main()
{
int i, n, j, dem, k = 0;
printf("nhp so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n; i++)
{
dem = 0;
if (a[i] == 2)
{
b[k] = a[i];
k++;
}
if (a[i]>2)
{
for (j = 2; j < a[i]; j++)
{
if (a[i] % j == 0) dem++;
}
if (dem == 0)
{
b[k] = a[i];
k++;
}
}
}
int min = b[0], max = b[0];
for (i = 0; i < k; i++)
{
if (min>b[i]) min = b[i];
if (max < b[i]) max = b[i];
}
printf("so nguyen to nho nhat co trong mang la: %d\n", min);
printf("so nguyen to lon nhat co trong mang la: %d\n", max);
_getch();
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts