Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, September 28, 2014


///chương trình c giải hệ phương trình bất nhất với số ẩn bất kì, n ẩn
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void nhap(float a[][100], float b[], int n)
{
printf("_______________________________________________\n");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap cac he so phuong trinh %d:\n", i + 1);
for (int j = 0; j < n; j++)
scanf_s("%f", &a[i][j]);
scanf_s("%f", &b[i]);
}
printf("_______________________________________________\n");
}
float det(float a[][100], int n)
{
int i, j, k, dem = 0,kt=0;
float b[100], c[100], h, kq=1;
for (i = 0; i < n - 1; i++)
{
if (a[i][i] == 0)
{
for (j = 0; j < n; j++)
if (a[i][j] != 0)
{
for (k = 0; k < n; k++)
{
c[k] = a[k][i];
a[k][i] = a[k][j];
a[k][j] = c[k];
}
dem++;
kt++;
break;
}
if (kt == 0) return 0;
}
b[i] = a[i][i];
for (j = 0; j < n; j++) a[i][j] = a[i][j] / b[i];
for (j = i + 1; j < n; j++)
{
h = a[j][i];
for (k = 0; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - h*a[i][k];
}

}
b[n - 1] = a[n - 1][n - 1];
for (i = 0; i < n; i++) kq *= b[i];
if (dem % 2 == 0) return kq; else return -kq;
}
void truyen(float a[][100], float b[][100], int n)
{
for (int i = 0; i < n; i++)
for (int j = 0; j < n; j++)
b[i][j] = a[i][j];
}
void gan(float b[100], float a[100][100], int n, int m)
{
for (int i = 0; i < n; i++)
a[i][m] = b[i];
}
void main()
{
printf("___________Tran_Khanh_Toan__________________\n");
printf("_______________________________________________\n");
float dd;
float a[100][100], b[100], x[100], c[100][100];
int n, i;
printf(">>ban muon giai he phuong trinh bat nhat may an ? :");
scanf_s("%d", &n);
nhap(a, b, n);
truyen(a, c, n);
dd = det(c, n);
if (dd!=0)
{
for (i = 0; i < n; i++)
{
truyen(a, c, n);
gan(b, c, n, i);
x[i] = det(c, n);
}
printf("he phuong trinh co nghiem la:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
printf("x%d = %.2f\n", i + 1, x[i]);
}
else printf(">>he phuong trinh vo nghiem hoac vo so nghiem");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts