Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, September 24, 2014


/*chuong trinh c tinh tich hai ma tran bat ki*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define max 100
/*tao ham nhap ma tran*/
void nhap(int mt[max][max],int h,int c)
{
printf("nhap ma tran:\n _____________________________\n");
for (int i = 0; i < h; i++)
{
printf("nhap hang %d:\n",i+1);
for (int j = 0; j < c; j++)
{
scanf_s("%d", &mt[i][j]);
}
printf("\n");
}
}
/*tao ham xuat ma tran*/
void xuat(int mt[max][max], int h, int c)
{
printf("__________________________\n");
for (int i = 0; i < h; i++)
{
for (int j = 0; j < c; j++)
{
printf("%6d", mt[i][j]);
}
printf("\n");
}
}
int mt1[max][max];
int mt2[max][max];
int tich[max][max];
void main()
{
printf("________author: Tran Khanh Toan____________\n___________________________\n");
int h1, h2, c1, c2;
/*nhap ma tran 1*/
printf(">>>ma tran 1\n");
printf("nhap so hang: ");
scanf_s("%d", &h1);
printf("nhap so cot: ");
scanf_s("%d", &c1);
nhap(mt1, h1, c1);
/*nhap ma tran 2*/
printf("\n__________________________________\n >>>ma tran 2\n");
printf("nhap so hang: ");
scanf_s("%d", &h2);
printf("nhap so cot: ");
scanf_s("%d", &c2);
nhap(mt2, h2, c2);
/*kiem tra hai ma colien hop khong
neu khong lien hop thi ket thuc chuong trinh*/
if (c1 != h2)
{
printf("hai ma tran khong lien hop nen khong the tinh tich");
goto kt;
}
/*tinh tich 2 ma tran*/

for (int i = 0; i < h1; i++)
{
for (int j = 0; j < c2; j++)
{
for (int n = 0; n < c1; n++)
{
tich[i][j] += mt1[i][n] * mt2[n][j];
}
}
}
printf("\n ________________________\n tich 2 ma tran do la: \n");
xuat(tich, h1, c2);
kt:;

_getch();
}
/* a(i,1)*b(1,j)+a(i,2)*b(2,j)=c(i,j)    */
file chương trình,>>>>> click to dwnload

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts