Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, August 2, 2014

Viết chương trình nhập vào một ma trận  các số nguyên, gồm có M dòng N cột. In ra ma trận đó ra màng hình. Nhập một số nguyên bất kỳ và xét xem có phần tử nào của ma trận trùng với số này không? Ở vị trí nào? Có bao nhiêu phần tử?Bài Giải


/*
Name: Xet su ton tai cua mot phan tu trong ma tran
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

void inp(int t[][50], int u, int v)
{
 for (int i=0;i<u;i++)
 for (int j=0;j<v;j++)
  {
   printf("\t-Nhap phan tu A[%d][%d]: ",i,j);
   scanf("%d",&t[i][j]);
 
   }
}

void prt(int t[][50], int u, int v)
{
 for (int i=0;i<u;i++)
  {
   for (int j=0;j<v;j++)
   printf("%6d",t[i][j]);
   printf("\n");
   }
}
void process(int t[][50], int u, int v, int k)
{
 int i,j,test=0,sl=0;

 for (i=0;i<u;i++)
 for (j=0;j<v;j++)
  if (k==t[i][j]) test=1;

 if (test)
 printf("\n\t=> Phan tu %d CO ton tai trong ma tran!\n",k);
 else
 printf("\n\t=> Phan tu %d KHONG ton tai trong ma tran!\n",k);
 if (test)
 {
 printf("\t=> Tai vi tri: \n\t");
 for (i=0;i<u;i++)
 for (j=0;j<v;j++)
  if (k==t[i][j])
   {
     printf("  A[%d][%d]",i,j);
     sl++;
   }
 
 printf("\n\t=> Co %d phan tu.",sl);
 }
}

main()
{
 int m,n;
 printf("\t-Nhap so dong: "); scanf("%d",&m);
 printf("\t-Nhap so cot: "); scanf("%d",&n);
 int a[50][50];
 inp(a,m,n);
 printf("\t=> Ma tran ban da nhap: \n");
 prt(a,m,n);

 int k;
 printf("\t- Nhap phan tu can tim: "); scanf("%d",&k);
 process(a,m,n,k);

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts