Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, August 14, 2014

Đối với lập trình trên thiết bị di động thiết kế giao diện quá một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bởi App của bạn có được người dùng ưa thích không là 1 phần lớn do giao diện của nó. Đặc biệt là đối với lập trình trên android thì thiết kế giao diện Android là một vấn đề cực kỳ khó khăn bởi vì các thiết bị sử dụng android có rất nhiều chủng loại, nhiều kích cỡ màng hình khác nhau.
Vậy làm sao để thiết kế giao diện Android 1 cách đẹp nhất. Hôm nay StudyCoding.Net sẽ hướng dẫn các bạn chương trình "dễ nhất mọi ngôn ngữ" Calculation 

PHP:
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    
android:layout_width="match_parent"
    
android:layout_height="match_parent"
    
android:background="#FF000000"
    
tools:context=".MainActivity" >

    <!-- 
dòng 1  Nháºp -->

    <
TextView
        android
:id="@+id/edt_output"
        
android:layout_width="wrap_content"
        
android:layout_height="wrap_content"
        
android:ems="10"
        
android:gravity="right"
        
android:textSize="15sp" />

    <
TableRow
        android
:layout_width="fill_parent"
        
android:layout_height="60sp"
        
android:background="#FF000000" >

        <
EditText
            android
:id="@+id/edt"
            
android:layout_width="match_parent"
            
android:layout_height="60sp"
            
android:layout_weight="0.9"
            
android:gravity="right"
            
android:inputType="number"
            
android:text="9x8"
            
android:textColor="#FFFFFFFF"
            
android:textSize="35sp" >

            <
requestFocus />
        </
EditText>
    </
TableRow>
    <!-- 
dòng 2 Space vs DELETE -->

    <
TableRow
        android
:layout_width="fill_parent"
        
android:layout_height="60sp"
        
android:background="#FF000000" >

        <
Button
            android
:id="@+id/btnSpace"
            
android:layout_width="match_parent"
            
android:layout_height="50sp"
            
android:layout_marginLeft="2sp"
            
android:layout_weight="0.6"
            
android:background="#FF252222" >
        </
Button>

        <
Button
            android
:id="@+id/btnDelete"
            
android:layout_width="match_parent"
            
android:layout_height="50sp"
            
android:layout_marginLeft="3sp"
            
android:layout_marginRight="2sp"
            
android:layout_weight="0.3"
            
android:background="#FF252222"
            
android:onClick="btnNumberClick"
            
android:text="DELETE"
            
android:textColor="#FFFFFFFF" >
        </
Button>
    </
TableRow>

    <
TableLayout
        android
:layout_width="fill_parent"
        
android:layout_height="fill_parent"
        
android:layout_marginRight="3sp"
        
android:layout_marginTop="3sp" >

        <!-- 
789 -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow1"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber7"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="7"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber8"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="8"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber9"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="9"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnChia"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="/"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
        <!-- 
456 -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow2"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_marginTop="2sp"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber4"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="4"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber5"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="5"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber6"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="6"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNhan"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="x"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
        <!-- 
123 -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow3"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_marginTop="2sp"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber1"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="1"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber2"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="2"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber3"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="3"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnTru"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="-"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
        <!-- . 
= -->

        <
TableRow
            android
:id="@+id/tableRow4"
            
android:layout_width="wrap_content"
            
android:layout_height="wrap_content"
            
android:layout_marginBottom="2sp"
            
android:layout_marginTop="2sp"
            
android:layout_weight="0.250" >

            <
Button
                android
:id="@+id/btnCham"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="."
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnNumber0"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF746C6C"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="0"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnBang"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="="
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="60sp" >
            </
Button>

            <
Button
                android
:id="@+id/btnCong"
                
android:layout_width="fill_parent"
                
android:layout_height="fill_parent"
                
android:layout_marginLeft="2sp"
                
android:layout_weight="0.25"
                
android:background="#FF252222"
                
android:onClick="btnNumberClick"
                
android:text="+"
                
android:textColor="#FFFFFFFF"
                
android:textSize="40sp" >
            </
Button>
        </
TableRow>
    </
TableLayout>

</
TableLayout>

<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#FF000000"

tools:context=".MainActivity" >

<!-- dòng 1 Nhập -->

<TableRow
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="60sp"
android:background="#FF000000" >

<EditText
android:id="@+id/edt_Output"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="60sp"
android:layout_weight="0.9"
android:inputType="number"
android:text="9x8"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="35sp" >

<requestFocus />
</EditText>
</TableRow>
<!-- dòng 2 Space vs DELETE -->

<TableRow
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="60sp"
android:background="#FF000000" >

<Button
android:id="@+id/btnSpace"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50sp"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.6"
android:background="#FF252222" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnDelete"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50sp"
android:layout_marginLeft="3sp"
android:layout_marginRight="2sp"
android:layout_weight="0.3"
android:background="#FF252222"
android:onClick="btnClick"
android:text="DELETE"
android:textColor="#FFFFFFFF" >
</Button>
</TableRow>

<TableLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginRight="3sp"
android:layout_marginTop="3sp" >

<!-- 789 -->

<TableRow
android:id="@+id/tableRow1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.250" >

<Button
android:id="@+id/btnNumber7"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="7"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber8"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="8"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber9"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="9"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnChia"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF252222"
android:text="/"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="40sp" >
</Button>
</TableRow>
<!-- 456 -->

<TableRow
android:id="@+id/tableRow2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="2sp"
android:layout_weight="0.250" >

<Button
android:id="@+id/btnNumber4"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="4"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber5"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="5"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber6"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="6"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNhan"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF252222"
android:text="×"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="40sp" >
</Button>
</TableRow>
<!-- 123 -->

<TableRow
android:id="@+id/tableRow3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="2sp"
android:layout_weight="0.250" >

<Button
android:id="@+id/btnNumber1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="1"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber2"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="2"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber3"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="3"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnTru"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF252222"
android:text="-"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="40sp" >
</Button>
</TableRow>
<!-- . 0 = -->

<TableRow
android:id="@+id/tableRow4"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginBottom="2sp"
android:layout_marginTop="2sp"
android:layout_weight="0.250" >

<Button
android:id="@+id/btnCham"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="."
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnNumber0"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF746C6C"
android:text="0"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnBang"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF252222"
android:text="="
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="60sp" >
</Button>

<Button
android:id="@+id/btnCong"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_marginLeft="2sp"
android:layout_weight="0.25"
android:background="#FF252222"
android:text="+"
android:textColor="#FFFFFFFF"
android:textSize="40sp" >
</Button>
</TableRow>
</TableLayout>

</TableLayout>

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts