Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, August 3, 2014

Viết chương trình nhập vào ma trận, sau đó đổi vị trí từ dòng thành cột ma trận cấp mXn


Bài Giải


/*
Name: Dao vi tri dong thanh cot
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void inp(int a[][50], int m, int n)
{

 for (int i=0;i<m;i++)
 for (int j=0;j<n;j++)
  {
   printf("\t-Nhap phan tu a[%d][%d]: ",i,j);
   scanf("%d",&a[i][j]);
   }

}

void prt(int a[][50], int m, int n)
{
 printf("\n\t=> Mang A: \n");
 for (int i=0;i<m;i++)
 {
 for (int j=0;j<n;j++)

   printf("%6d",a[i][j]);
   printf("\n");
  }
}

main()
{
 int i,j,m,n,a[50][50],b[50][50],temp;

 printf("\t-Nhap so dong: "); scanf("%d",&m);
 printf("\t-Nhap so cot: "); scanf("%d",&n);

 inp(a,m,n);
 prt(a,m,n);


 for (i=0;i<=m;i++)
  for (j=0;j<=n;j++)
    b[i][j]=a[j][i];

 for (i=0;i<=m;i++)
  for (j=0;j<=n;j++)
    a[i][j]=b[i][j];
 temp=m;
 m=n;
 n=temp;

 prt(a,m,n);

 getch();
 return 0;
}

main()
{
 int m,n;
 printf("\t-Nhap so dong: "); scanf("%d",&m);
 printf("\t-Nhap so cot: "); scanf("%d",&n);
 int a[50][50];
 inp(a,m,n);
 printf("\t=> Ma tran ban da nhap: \n");
 prt(a,m,n);

 int k;
 printf("\t- Nhap phan tu can tim: "); scanf("%d",&k);
 process(a,m,n,k);

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts