Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, June 16, 2014

Viết chương trình nhập vào một mảng một chiều có N phần tử nhập vào từ bàn phím. Xuất ra màng hình:
Dòng 1: Gồm các số lẻ, tổng có bao nhiêu số lẻ
Dòng 2: Gồm các số chẳng, toonge có bao nhiêu số chẳng
Dòng 3: Gồm các số nguyên  tố
Dòng 4: Gồm các số không là số nguyên tố

Bài Giải
/*
Name: Khao sat mang
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

void inp(int t[], int k)
{
for(int i=0;i<k;i++)
{
printf("\t- Nhap vao phan tu A[%d]: ",i);
scanf("%d",&t[i]);
}

}

void le(int t[], int k)
{
int plus=0;

for(int i=0;i<k;i++)
if (t[i]%2)
{
printf("%6d",t[i]);
plus++;
}
printf("\t    Co %d so\n",plus);
}

void chang(int t[], int k)
{
int plus=0;

for(int i=0;i<k;i++)
if (!(t[i]%2))
{
printf("%6d",t[i]);
plus++;
}
printf("\t   Co %d so\n",plus);
}

int test(int n)
{
int kq=1;

for(int i=2;i<=int(sqrt(n));i++)
if((n%i)==0)
kq=0;

return kq;
}

void ngto(int t[], int k)
{
for (int i=0;i<k;i++)
if (test(t[i]))
printf("%6d",t[i]);
printf("\n");

}
void kngto(int t[], int k)
{
for (int i=0;i<k;i++)
if (!(test(t[i])))
printf("%6d",t[i]);
printf("\n");

}

main()
{
int n,i;
printf("\t- Nhap vao so phan tu: "); scanf("%d",&n);
int a[n];
inp(a,n);
le(a,n);
chang(a,n);
ngto(a,n);
kngto(a,n);
getch();
return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts