Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, June 2, 2014

Bài này Học Lập Trình sẽ huớng dẫn các bạn tùy chỉnh ListView theo ý của mình. Nhứng úng dụng thực tế của ListView đựoc sử dụng rất là rộng rãi.
Bài viết gồm 4 phần:
1. Xây dưng giao diện ở layout
2. Xử lý code ở Java
3. Chạy chuơng trình để xem thành quả nhé 
4. Download Source Code
Listview trên có 3 thành phần đó là : Tên Danh Mục, Phần miêu tả chi tiết, và ô checkBox bên cạnh phía trái để cho người dùng chọn.
1. Xây dưng giao diện ở layout
Trong Layout có:
list_view.xml

+ activity_main.xml
+ list_view.xml
CODE:
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" >

<CheckBox
android:id="@+id/cbDanhMuc"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="66dp"
android:paddingRight="10sp"
android:paddingTop="20sp"
android:text="" />

<LinearLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="vertical" >

<TextView
android:id="@+id/tvDanhMuc"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:lines="1"
android:textColor="#0101DF"
android:textSize="15sp"
android:textStyle="bold" />

<TextView
android:id="@+id/tvMieuTa"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:lines="1"
android:textColor="#DF013A"
android:textSize="13sp" />
</LinearLayout>

</LinearLayout>-
+ activity_main.xml
CODE:
-<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context="${packageName}.${activityClass}" >

<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="StudyCoding.Net ?"
android:textSize="20sp" />

<ListView
android:id="@+id/listDanhMuc"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="358dp"
android:scrollbars="vertical" />

</LinearLayout>-
2. Xử lý code ở Java
+ DanhMuc
CustomDanhMuc
ListDanhMucAdapter
MainActivity

+ DanhMuc
CODE:
package com.studycoding.customlistviewandroid;

import java.io.Serializable;

public class DanhMuc implements Serializable{
private String tenDanhMuc;
private String moTa;
private boolean checked;
public DanhMuc(String tenDanhMuc){
this.tenDanhMuc = tenDanhMuc;
}
public String getTenDanhMuc(){
return this.tenDanhMuc;
}
public void setMoTa(String moTa) {
this.moTa = moTa;
}
public String getMoTa() {
return this.moTa;
}
@Override
public boolean equals(Object o) {
// TODO Auto-generated method stub
if(o instanceof DanhMuc) {
DanhMuc f = (DanhMuc)o;
return this.tenDanhMuc.equalsIgnoreCase(f.getTenDanhMuc());
}
return false;
}
@Override
public int hashCode() {
// TODO Auto-generated method stub
return this.tenDanhMuc.hashCode();
}
}
+ CustomDanhMuc
CODE:
package com.studycoding.customlistviewandroid;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

public class CustomDanhMuc extends LinearLayout {
CheckBox cbDanhMuc;
TextView tvDanhMuc;
TextView tvMieuTa;
Context context;
public CustomDanhMuc(Context context) {
super(context);
// TODO Auto-generated constructor stub
this.context = context;
LayoutInflater li = (LayoutInflater)this.getContext()
.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
li.inflate(R.layout.list_view, this,true);

cbDanhMuc = (CheckBox)findViewById(R.id.cbDanhMuc);
tvDanhMuc= (TextView)findViewById(R.id.tvDanhMuc);
tvMieuTa = (TextView)findViewById(R.id.tvMieuTa);
}
}
+ ListDanhMucAdapter
+ MainActivity
CODE:
package com.studycoding.customlistviewandroid;

import java.util.ArrayList;

import android.content.Context;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.TextView;

public class ListDanhMucAdapter extends ArrayAdapter{
ArrayList array;
int resource;
CheckBox check;
TextView tvDanhMuc;
TextView tvMieuTa;
Context context;
DanhMuc DanhMuc;

public ListDanhMucAdapter(Context context, int textViewResourceId,ArrayList array) {
super(context, textViewResourceId,array);
// TODO Auto-generated constructor stub

this.context = context;
this.resource = textViewResourceId;
this.array = array;
}
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent){
View friendView = convertView;
if(friendView ==null ){
friendView = new CustomDanhMuc(getContext());
}
DanhMuc = array.get(position);
if(DanhMuc !=null){
tvDanhMuc = ((CustomDanhMuc)friendView).tvDanhMuc;
tvMieuTa = ((CustomDanhMuc)friendView).tvMieuTa;
check =((CustomDanhMuc)friendView).cbDanhMuc;
// lay doi tuong friend va dua ra UI
tvDanhMuc.setText(DanhMuc.getTenDanhMuc());
tvMieuTa.setText(DanhMuc.getMoTa());

}
return friendView;
}

}

3. Chạy chuơng trình để xem thành quả nhé

4. Download Source Code

Custom Button trong Android
0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts