Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, May 12, 2014

Viết chương tình nhập vào từ bàn phím hai số nguyên A và B. Sau đó xuất ra màng hình Ước Chung Lớn Nhất và Bội Chung Nhỏ Nhất của 2 số nguyên đó.Bài Giải


/*
Name: UCLN BCNN cua 2 so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

//Tim bang phuong phap DE QUY
int UCLNPS(int a, int b)
{
 if (a==b)
  return a;
 else
  {
   if (a>b)
    return UCLNPS(a-b,b);
   else
    return UCLNPS(a,b-a);
   }

 }


//Tim bang phuong phap vong lap thong thuong
int UCLN(int a, int b)
{
  int k;
 if (a==b)
  k=a;
 else
  {

   if (a<b)
    k=a;
   else
    k=b;
 
   
  while((a%k!=0)||(b%k!=0))
  {
   k--;
  }
  }
 return k;
}

//Tim BCNN bang thuat
int BCNNPS(int a, int b)
{
 return a*b/UCLNPS(a,b);

}

// Tim BCNN bang vong lap

int BCNN(int a, int b)
{
 int k;
 if (a>b)
  k=a;
 else
  k=b;

 while (k%a!=0||k%b!=0)
  k++;

  return k;
}


main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TIM UCLN VA BCNN\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int u,v;

 printf("\t- Nhap vao so A= "); scanf("%d",&u);
 printf("\t- Nhap vao so B= "); scanf("%d",&v);

 printf("\n\t\t----Phuong Phap Vong Lap Thong Thuong----\n");

 printf("\t=> UCLN cua %d va %d la: %d\n",u,v,UCLN(u,v));
 printf("\t=> BCNN cua %d va %d la: %d",u,v,BCNN(u,v));

 printf("\n\n\t\t----Phuong Phap DE QUY VA THUAT----\n");

 printf("\t=> UCLN cua %d va %d la: %d\n",u,v,UCLNPS(u,v));
 printf("\t=> BCNN cua %d va %d la: %d",u,v,BCNNPS(u,v));


  printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://tvlaptrinh.blogspot.com");
 getch();
 return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts