Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình tính các tổng sau: 
a) S = 1 + 2 + 3 + ...+ n
b) S = 1/2 + 1/3 + ......+ n/(n+1)
c) S = -1 +2 -3 + 4 - .....+ (-1)^n.nBài Giải/*
Name: Tinh tong cac day so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TOAN CAC DANG LIEN TUC\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 printf("\t Cac dang phep toan: \n");
 printf("\t 1. S = 1 + 2 + 3 + ... + n \n");
 printf("\t 2. S = 1/2 + 2/3 + ... + n/(n+1) \n");
 printf("\t 3. S = -1 + 2 - 3 + 4 ... + (-1)^n.n \n");

 int sty,n;
 do
 {
 printf("\n\t - Ban chon loai phep tinh thu: ");
 scanf("%d",&sty);
 if (sty!=1&&sty!=2&&sty!=3) printf("\t\a * * * Ban nhap sai (Chi co the 1, 2, hoac 3)");
 }
 while (sty!=1&&sty!=2&&sty!=3);

 printf("\n\t - Nhap gia tri N= "); scanf("%d",&n);

 int sum=0;
 float fsum=0,j;

 if (sty==1)
  {
   for(i=1;i<=n;i++)
    sum+=i;
 
   }

 if (sty==2)
  {
   for (i=1;i<=n;i++)
    fsum+=(float(i)/float(i+1));
   }
 
 if (sty==3)
  {
   for (i=1;i<=n;i++)
    if (i%2==0)
     sum+=i;
    else
     sum-=i;
   }

 if (sty!=2)
 printf("\n\t=> Tong day so la: %d",sum);
 else
 printf("\n\t=> Tong day so la: %2.2f",fsum);
 printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://www.code.tavn.net");
 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts