Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, May 7, 2014


Bắt đầu chặng đường “lập trình viên" chắc hẳn tất cả không ai không có những thắc mắc về ngôn ngữ lập trình, tư duy lập trình, cơ sở dữ liệu cơ bản, . .
Hôm nay mình sẽ tổng hợp 1 số câu hỏi thường gặp trong lập trình C/C++ ở mức cơ bản nhất nhé.
Các bạn có câu hỏi nào hay hãy đóng với ad để cùng chia sẽ kiến thức cho các newmem nhé o_o
Bắt đầu part 1:
#C1 Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do...while?
Trả lời:
Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0 và số vòng lặp nhỏ nhất
của lệnh do...while có thể thực hiện là 1.
#C2 Sự khác nhau giữa lệnh break và lệnh continue là gì?
Trả lời:
Khi gặp lệnh break, việc xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh for, do...while hoặc while
chức lệnh break. Khi gặp lệnh continue thì bước lặp kế tiếp của vòng lặp sẽ thực hiện
ngay.
#C3 Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?
Trả lời:
Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi các câu lệnh
for, do...while, hoặc while với điều kiện kiểm tra luôn đúng
#C4 Hàm có thể trả về bao nhiêu giá trị?
Trả lời:
Một hàm có thể trả về hoặc một giá trị hoặc không trả về giá trị nào.
#C5 Sự khác nhau giữa định nghĩa hàm và nguyên mẫu hàm?
Trả lời:
Một định nghĩa hàm là một hàm hoàn chỉnh, bao gồm tiêu đề và các câu lệnh của
hàm. Định nghĩa hàm xác định nhiệm vụ của hàm khi hàm xử lý. Nguyên mẫu hàm là
một dòng đơn, đồng nhất với dòng tiêu đề nhưng kết thúc bằng dấu chấm phẩy.
#C6 Điều gì xãy ra nếu chương trình truy cập đến một phần tử có chỉ số nằm ngoài phạm
vi mảng?

Trả lời: Tất cả kiểu dữ liệu của C.
#C7 Mảng được khai báo sau đây có bao nhiêu phần tử?
int array[2][3][5][8];
Tên của phần tử thứ 10 là gì?
Trả lời: 2*3*5*8 =240.
array[0][0][1][1]
#C8  Con trỏ là gì?
Trả lời: Con trỏ là biến chứa địa chỉ của biến khác
#C9 Truy cập gián tiếp là gì?
Truy cập gián tiếp là truy cập đến nội dung của một biến bằng cách dùng con trỏ trỏ
tới biến đó.
#C10 Mảng được lưu trữ trong bộ nhớ như thế nào?
Trả lời: ác phần tử mảng được lưu trữ ở các vùng nhớ liên tiếp

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts