Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, May 14, 2014


Tạo cơ sở dữ liệu
VIDEO


Tạo 1 class để thao tác với sơ sơ dữ liệu
PHP:
public class DataService
    
{
        
string chuoiketnoi ConfigurationManager.ConnectionStrings["QLBH"].ConnectionString;
        
SqlConnection ketnoi;
        public 
DataService()
        {
        }
        public  
void MoKetNoi()
        {
            
ketnoi = new SqlConnection(chuoiketnoi);
            
ketnoi.Open();
        }
        public 
void DongKetNoi()
        {
            
ketnoi.Close();
        }
        public 
bool KTDangNhap(string userstring pas)
        {
            
MoKetNoi();
            
SqlCommand comand = new SqlCommand("select * from nguoidung where TenDangNhap = '"+user+"' and MatKhau='"+pas+"'"ketnoi);
            
SqlDataReader redercomand.ExecuteReader();
            
bool kn false;
            if (
reder.HasRows == truekntrue;
            
DongKetNoi();
            return 
kn;
        }
        public 
string LayHoTen(string userstring pas)
        {
            
MoKetNoi();
            
SqlCommand comand = new SqlCommand("select HoTen from nguoidung where TenDangNhap = '" user "' and MatKhau='" pas "'"ketnoi);
            
String hoten=  comand.ExecuteScalar().ToString(); // trả về 1 dòng đầu tiên của bảng dữ liệu
            
DongKetNoi();
            return 
hoten;
        }
        public 
int LayMaQuyen(string user)
        {
            
MoKetNoi();
            
SqlCommand comand = new SqlCommand("select MaQuyen from nguoidung where TenDangNhap = '" user "'"ketnoi);
            
int q =int.Parse(comand.ExecuteScalar().ToString()); // trả về 1 dòng đầu tiên của bảng dữ liệu
            
DongKetNoi();
            return 
q;
        }
    }

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts