Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Fibonacci là một dãy số được định nghĩa như sau:
Fn=        1, Nếu n=1

               1, Nếu n=2
               Fn-1 + Fn-2, nếu n>2

Viết chương trình in ra màng hình dãy số Fibonacci có n số hạn, n nhập vào từ bàn phím khi cho chạy chương trình.Bài Giải


/*
Name: Fibanacci - Normal
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t XU LY DAY SO FIBONACCI\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int f[1000],n,j,sum=0;
 f[1]=1;
 f[2]=1;

 printf("\t - Nhap N= "); scanf("%d",&n);

   //Khoi tao day so den vi tri n
 for(i=3;i<=n;i++)
  {
   f[i]=f[i-1]+f[i-2];
   }
 
 printf("\n\t=> Day so Fibonacci la: \n\t\t");

 for(i=1;i<=n;i++)
  {
  printf("%4d  ",f[i]);
  if(i%10==0) printf("\n\t\t");
  }

 getch();
 return 0;
}


___________________________________________________________


 /*
Name: Fibanacci - De quy
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include<conio.h>
#include<stdio.h>

int fibo(int n)
{
 if (n==1||n==2) return 1;
 else
  return fibo(n-1)+fibo(n-2);
}

int main()
{
 int n;
 printf("\t - Nhap N= "); scanf("%d",&n);

 for (int i=1; i<=n; i++)
  printf("%4d",fibo(i));

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts