Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, May 27, 2014

Cách định nghĩa mảng trong lập trình căn bản C/C++
1. Khai báo cấp phát cố định


int a[100];
// khai báo xin cấp phát 1 mảng 1 chiều gồm có 100 phần tử
Nên #define số luợng phần tử truớc để dễ quản lý
#define ARRAY_SIZE 5
int anArray[ARRAY_SIZE];
Đối với cách này đòi hỏi phải "luờng" truơc đuợc số phần sử khi chuơng trình sử dụng.
Hạn chế sử dụng cách này vì sẽ phí bộ nhớ
/* malloc example: random string generator*/
#include <stdio.h> /* printf, scanf, NULL */
#include <stdlib.h> /* malloc, free, rand */

int main ()
{
int i,n;
char * buffer;

printf ("How long do you want the string? ");
scanf ("%d", &i);

buffer = (char*) malloc (i+1);
if (buffer==NULL) exit (1);

for (n=0; n<i; n++)
buffer[n]=rand()%26+'a';
buffer[i]='\0';

printf ("Random string: %s\n",buffer);
free (buffer);

return 0;
}
2. Khai báo cấp phát động
Đối với ngôn ngữ C ta sử dụng toán tử malloc
int *myArray;
myArray = (int*)malloc(n*sizeof(int));
Đỗi với C++ ta sử dụng toán tử new

#define ARRAY_SIZE 5
int *myArray;
myArray = new int[ARRAY_SIZE];
Lưu ý: Đối với dạng sử dụng con trỏ sau khi sử dụng nhớ sử dụng toán tử delete để hủy nó khi không còn sử dụng.

#include <iostream>
#include <new>
using namespace std;

int main ()
{
int i,n;
int * p;
cout << "How many numbers would you like to type? ";
cin >> i;
p= new (nothrow) int[i];
if (p == nullptr)
cout << "Error: memory could not be allocated";
else
{
for (n=0; n<i; n++)
{
cout << "Enter number: ";
cin >> p[n];
}
cout << "You have entered: ";
for (n=0; n<i; n++)
cout << p[n] << ", ";
delete[] p;
}
return 0;
}
Tham khảo thêm ở:

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts