Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 24, 2014

Viết chương trình tính tổng theo các dãy số cấp sau:
     - S = 1 + x^1 + x^2 + x^3+.....x^n
     - S = 1 - x + x^2 - x^3 + ....+(-1)^n.x^n
     - S = 1 + x/1! + x^2/2! + ... + x^n/n!
(Câu 2 - đề thi lập trình căn bản - đh. Cần Thơ)
Bài Giải


/*
Name: Tong so cao cap
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

CHƯƠNG TRÌNH PHẦN I:

/*
Name: Tong so cao cap
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TONG CAP LUY THUA\n");
  printf("\t\t S = 1+ x^1 + x^2 + ... +x^n\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int k,j,x,n,tong,tich; printf("\t- Nhap vao so mu giai thua N= "); scanf("%d",&n);
 printf("\t- Nhap vao gia tri so han  X= "); scanf("%d",&x);


  tong=1;

 for (k=1;k<=n;k++)
  {
   tich=1;
   for (j=1;j<=k;j++)
    {
    tich=tich*x;
    }
   tong=tong+tich;

   }

 printf("\n\t=> Tong cac luy thua = %d",tong);


 getch();
 return 0;
}CHƯƠNG TRÌNH PHẦN II:

/*
Name: Tong so cao cap
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TONG HIEU CAP LUY THUA\n");
  printf("\t\t S = 1 - x^1 + x^2 + ... +(-1)^n.x^n\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int k,j,x,n,tong,tich; printf("\t- Nhap vao so mu giai thua N= "); scanf("%d",&n);
 printf("\t- Nhap vao gia tri so han  X= "); scanf("%d",&x);


  tong=1;

 for (k=1;k<=n;k++)
  {
   tich=1;
   for (j=1;j<=k;j++)
    {
    tich=tich*x;
    }
   if(k%2==0)
   tong=tong+tich;
   else
   tong=tong-tich;

   }

 printf("\n\t=> Tong cac luy thua = %d",tong);


 getch();
 return 0;
}


CHƯƠNG TRÌNH PHẦN III:
/*
Name: Tong so cao cap
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TONG CAP LUY THUA\n");
  printf("\t\t S = 1+ x^1/1! + x^2/2! + ... +x^n/n!\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int k,j,u;
 float tong,x,n,tich,gt; printf("\t- Nhap vao so mu giai thua N= "); scanf("%f",&n);
 printf("\t- Nhap vao gia tri so han  X= "); scanf("%f",&x);


  tong=1;

 for (k=1;k<=n;k++)
  {
   tich=1;
   for (j=1;j<=k;j++)
      tich=tich*x;  //tinh x^n = tich
   gt=1;
   for(u=1;u<=k;u++)
    gt=gt*u;   //tinh giai thua
 
 
 
   tong=tong+(tich/gt);

   }

 printf("\n\t=> Tong cac luy thua = %2.2f",tong);


 getch();
 return 0;
}

 getch();
 return 0;

}
0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts