Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 7, 2014

Bài giải của bạn Đoàn Lê Hải

var     fi,fo:text;
        f:array[1..10000] of boolean;
        a,b,n,kq,i,j:longint;

function ktnt(x:longint):boolean;
        var i:longint;
        begin
        for i:=2 to x div 2 do
                if x mod i=0 then exit(false);
        exit(true);
        end;
begin
assign(fi,'sprime.inp');
reset(fi);
assign(fo,'sprime.out');
rewrite(fo);
for i:=2 to 10000 do
        if ktnt(i)=false then f[i]:=true;
read(fi,n);
f[1]:=true;
for i:=1 to n do
        begin
        read(fi,a,b);
        for j:=a to b do
                if f[j]=false then
                        kq:=kq+j;
        writeln(fo,kq);
        kq:=0;
        end;
close(fi);
close(fo);
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts