Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 7, 2014

Chương trình của bạn Khải My.

const
fi='replace.inp';
fo='replace.out';

Var
n,i,k,e,j:longint; o,y,q:string;
a,c:array[0..100000] of string;
s,d:array[0..100000] of string;
Function replace(ss:ansistring;n:longint):ansistring;
Var
b:array[0..100000] of ansistring;
i,d,j,t:longint;
y,x:ansistring;
Begin
ss:=ss+' ';
y:='';
i:=0;
d:=0;
While i<length(ss) do
        Begin
        inc(i);
        If ss[i]<>' ' then
                y:=y+ss[i]
        Else
                Begin
                inc(d);
                b[d]:=y;
                y:='';
                End;
        End;
t:=0;
For i:=1 to n do
        Begin
        For j:=1 to d do
                If a[i]=b[j] then
                        Begin
                        b[j]:=c[i];
                        inc(t);
                        End;
        End;
For i:=1 to d do
        x:=x+b[i]+' ';
While x[length(x)]=' ' do
        delete(x,length(x),1);
replace:=x;
End;


Begin
Assign(input,fi);
reset(input);
Readln(input,n);
For i:=1 to n do
        Begin
        Read(input,q);
        y:='';
        e:=0;
        q:=q+' ';
        For j:=1 to length(q) do
                Begin
                If q[j]<>' ' then
                        y:=y+q[j]
                Else
                        Begin
                        inc(e);
                        d[e]:=y;
                        y:='';
                        End;
                end;
        a[i]:=d[1];
        c[i]:=d[2];
        Readln(input);
        End;
k:=0;
While not eof(input) do
        Begin
        inc(k);
        Read(input,s[k]);
        Readln(input);
        End;
Assign(output,fo);
Rewrite(output);
For i:=1 to k do
        Begin
        Writeln(replace(s[i],n));
        End;
Close(input);
Close(output);
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts