Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, February 19, 2014Lát nền
Người ta cần lát kín một nền nhà hình vuông cạnh dài n = 2k, (k là một số tự nhiên trong khoảng 1..6) khuyết một phần tư tại góc trên phải bằng những viên gạch màu hình thước thợ (chữ L) tạo bởi 3 ô vuông đơn vị như trong hình 2b. Hai viên gạch kề cạnh nhau dù chỉ 1 đơn vị dài phải có màu khác nhau. Hãy cho biết một cách lát với số màu ít nhất.
Dữ liệu vào: tệp văn bản NEN.INP chứa số tự nhiên n.
Dữ liệu ra: tệp văn bản NEN.OUT. Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên m biểu thị số viên gạch và c là số màu cần dùng cho việc lát nền. Tiếp đến là một phương án lát nền tìm được, trong đó mỗi viên gạch lát được tạo bởi ba chữ số giống nhau thể hiện màu của viên gạch đó. Các số trên mỗi dòng cách nhau qua dấu cách. 

NEN.INP
NEN.OUT
8
16 3
3 3 1 1
3 2 2 1
1 2 3 3
1 1 3 2
3 3 1 2 2 3 1 1
3 2 1 1 3 3 2 1
1 2 2 3 1 2 2 3
1 1 3 3 1 1 3 3
Thí dụ, với n = 8 ta có một cách lát nền như sau:
Lời giải sau đây của bạn Lê Hoàng Hải, lớp 10 chuyên Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2002).
Để tính số viên gạch ta lấy ba phần tư diện tích hình vuông phủ nền nhà chia cho 3 là diện tích 1 viên gạch thước thợ:
sogach:=((3*n*n) div 4) div 3;


3
3
1
1
3
2
2
1
1
2
3
3
1
1
3
2
3
3
1
2
2
3
1
1
3
2
1
1
3
3
2
1
1
2
2
3
1
2
2
3
1
1
3
3
1
1
3
3
Hình 3. Nền nhà với n = 8

Về số màu, với n = 2 thì chỉ cần 1 viên gạch màu 1. Với mọi n > 2 ta sẽ trình bày một thuật toán cần tối đa ba màu.
Đầu tiên ta gọi thủ tục Init để khởi trị với hình vuông cạnh v = 2 nằm ở góc dưới trái của nền nhà được biểu diễn dưới dạng một mảng hai chiều a: ba ô trong hình vuông 2 ´ 2 sẽ được điền giá trị 1, ô nằm ở góc trên phải được điền giá trị 2 (phần tô đậm, hình 6). Gọi hình được khởi trị là A. Mỗi bước tiếp theo ta thực hiện ba thao tác biến hình sau đây:
-         Tịnh tiến A đi lên theo đường chéo để thu được hình B (xem thủ tục DichCheo).
-         Lật A sang phải (tức là lấy đối xứng gương qua trục tung) để thu được hình C (xem thủ tục LatPhai).
-         Lật A lên trên (tức là lấy đối xứng gương qua trục hoành) để thu được hình D (xem thủ tục LatLen).
Chú ý rằng khi lật ta cần thực hiện thêm phép hoán đổi trị 1 và 3 cho nhau.
Mỗi lần lặp như vậy ta sẽ thu được hình vuông có cạnh tăng gấp đôi hình trước. Khi v = n ta gọi thủ tục Fini để ghi ba mảnh D, A và C vào tệp kết quả.


3
3
1
1


3
2
2
1


1
2
3
3


1
1
3
2

3
3
1
2
1
1
1
1

3
3
1
2
2
3
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
2
2
3

1
2
2
3
1
2
2
3
1
11
1
3
3

1
1
3
3
1
1
3
3
Hình 6
Ta biểu diễn nền nhà hình vuông qua một mảng hai chiều a với các dòng được mã số 1..n từ trên xuống và các cột được mã số từ 1..n từ trái qua phải. Khi đó viên gạch ở góc dưới trái sẽ có toạ độ [n, 1]. Sau khi đọc dữ liệu để nhận giá trị n, ta gán trị ban đầu cho 4 viên gạch ở góc dưới trái như sau:
a[n-1,1]  :=  1; a[n-1,2]  :=  2;
a[n,1]  :=  1; a[n,2]  :=  1;
Kí hiệu A là hình vuông cạnh dài v đơn vị nằm tại góc dưới trái của nền nhà, tức là phần mảng v[n v + 1..n, 1..v] trong hình 7. Khi đó các thủ tục di chuyển hình vuông A sẽ được mô tả như sau.

An – v + 1
3
3
1
2
...
3
2
1
1
n – 1
1
2
2
3
n
1
1
3
3

1
2
...
v
Hình 7. Hình vuông a cạnh v được chọn để biến hình


B
3
3
1
2

3
2
1
1

1
2
2
3

A1
1
3
3
n – v + 1
3
3
1
2
...
3
2
1
1
n – 1
1
2
2
3
n
1
1
3
3

1
2
...
v
Hình 8. Dịch chéo A để thu được BĐể dịch chéo hình vuông A ta copy dần từng phần tử trong các dòng, từ dòng n – v + 1 đến dòng cuối cùng, dòng thứ nđến vị trí mới (h. 8).

(*---------------------------------------------
Dich hinh vuong A canh v,
a[n-v+1..n,1..v]o goc duoi trai di len theo
duong cheo chinh cua nen nha de nhan duoc manh B.
--------------------------------------------*)
procedure DichCheo(v: word);
var i,j:word;
begin
for i  :=  n-v+1 to n do
   for j  :=  1 to v do
      a[i-v,j+v]  :=  a[i,j];
end;

A


C
n – v + 1
3
3
1
2
2
3
1
1
...
3
2
1
1
3
3
2
1
n – 1
1
2
2
3
1
2
2
3
n
1
1
3
3
1
1
3
3

1
2
...
v
Hình 9. Lật A qua phải để thu được C
3
3
1
1
D
3
2
2
1

1
2
3
3

1
1
3
2
n – v + 1
3
3
1
2
A...
3
2
1
1
n – 1
1
2
2
3
n
1
1
3
3

1
2
...
v
Hình 10. Lật A lên trên để thu được D

 
 

Để lật phải hình vuông A ta cũng chuyển dần từng phần tử trong các dòng, từ dòng n – v + 1 đến dòng cuối cùng, dòng thứ n đến vị trí mới. Tuy nhiên cần lưu ý thay đổi trị màu từ 1 sang màu 3 và ngược lại. Thao tác này được thực hiện qua phép gán 4 – c, trong đó c là màu của ô gốc. Nếu c = 2 thì 4 – 2 = 2, tức là màu 2 không thay đổi (h. 9).

(*--------------------------------------------
 Lat hinh vuong canh v, a[n-v+1..n,1..v]
 o goc duoi trai sang phai, doi mau gach
 de nhan duoc manh C.
----------------------------------------------*)
procedure LatPhai(v: word);
var i,j,v2:word;
begin
v2  :=  2*v;
for i  :=  n-v+1 to n do
   for j  :=  1 to v do
      a[i,v2-j+1]  :=   4-a[i,j];
end;
Để lật hình vuông A lên trên ta cũng làm tương tự như lật phải (h. 10).
(*------------------------------------------
Lat hinh vuong canh v, a[n-v+1..n,1..v]
 o goc duoi len tren, doi mau gach
 de nhan duoc manh D.
--------------------------------------------*)
procedure LatLen(v: word);
var i,j,v2:word;
begin
v2  :=  n-2*v+1;
for i  :=  0 to v-1 do
for j  :=  1 to v do
a[v2+i,j]  :=   4-a[n-i,j];
end;
Bình luận
Thuật giải sử dụng hai phép biến hình cơ bản trong chương trình phổ thông là phép dời hình (tịnh tiến) và đối xứng qua trục. Việc hoán đổi trị 1 và 3 cho nhau là một ý tưởng thông minh. Mỗi ô trong bảng được điền đúng một lần do đó độ phức tạp tính toán của thuật toán là n2, trong khi các bài giải khác đều phải sử dụng các phép dò tìm để xác định màu tô và gọi đệ quy nên thường tốn kém về miền nhớ và thời gian hơn nhiều lần.
(*  Pascal  *)
(****************************
LATNEN – lat nen nha
hinh vuong khuyet goc bang
cac vien gach mau hinh L
*****************************)
const
  fn = 'NEN.INP'; {input file}
  gn = 'NEN.OUT'; {output file}
  bl = #32; {dau cach}
  mn = 65; {kich thuoc toi da cua n}
var {n – chieu dai canh nen nha}
  f,g: text;
  a: array[0..mn,0..mn] of byte; {nen nha}
  {a[i] – mau vien gach lat}
  n,n2: word; {n2 = n/2}
  sogach: word;
{-----------------------------
  Doc du lieu va khoi tri
----------------------------}
procedure Init;
begin
{Doc du lieu}
assign(f,fn); reset(f);
readln(f,n); close(f);
n2  :=  n div 2;
sogach  :=  ((3*n*n) div 4) div 3;
{Dat tam 4 o vuong (2 X 2) tai goc duoi trai}
a[n-1,1]  :=  1; a[n-1,2]  :=  2;
a[n,1]  :=  1; a[n,2]  :=  1;
end;
{-------------------------------
       Ket thuc, ghi tep
-------------------------------}
procedure Fini(somau:word);
var i,j: word;
begin
assign(g,gn); rewrite(g);
writeln(g,sogach,bl,somau);
{ghi goc tren trai D}
for i  :=  1 to n2 do
         begin
for j  :=  1 to n2 do
write(g,a[i,j],bl);
writeln(g);
         end;
{ghi nua duoi A va C}
for i  :=  n2+1 to n do
         begin
for j  :=  1 to n do
  write(g,a[i,j],bl);
writeln(g);
         end;
close(g);
end;
(*---------------------------------------------
Dich hinh vuong A canh v, a[n-v+1..n,1..v]
o goc duoi trai di len theo duong cheo
chinh cua nen nha de nhan duoc manh B.
-----------------------------------------------*)
procedure DichCheo(v: word); tự viết
(*--------------------------------------------
Lat hinh vuong canh v, a[n-v+1..n,1..v]
 o goc duoi trai sang phai, doi mau gach
 de nhan duoc manh C.
-----------------------------------------------*)
procedure LatPhai(v: word); tự viết
(*--------------------------------------------
Lat hinh vuong canh v, a[n-v+1..n,1..v]
 o goc duoi len tren, doi mau gach
 de nhan duoc manh D.
-----------------------------------------------*)
procedure LatLen(v: word); tự viết
procedure Run;
var v:word;
begin
Init; {khoi tri voi n = 2}
if n = 2 then
    begin
  Fini(1); exit;
    end;
v  :=  1;
   repeat
  v  :=  v*2;
  if v < n2 then DichCheo(v);
  LatPhai(v);
  LatLen(v);
until v = n2;
Fini(3);
end;
BEGIN
  Run;
END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts