Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, January 26, 2014

1. Kiểm tra số nguyên tố

Code java:

/**
 * @author JavaDevExpress
 *
 */

public class KiemTraSoNguyenTo {

 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  int n = 9;
  if (isPrimeNumber(n) == true) {
   System.out.println("La so nguyen to.");
  } else {
   System.out.println("Khong phai so nguyen to.");
  }
 }

 /*+ Định nghĩa: Là số nguyên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
  Các số nguyên tố từ 1-100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
  41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
 + Thuật toán: Để kiểm tra 1 số nguyên n có phải số nguyên tố hay không, ta làm theo các bước.
 - Nếu n<2 thì không phải số nguyên tố.
 - Kiểm tra trong đoạn từ 2..sqrt(n) xem có ước của n không, nếu có tồn tại thì n không phải số nguyên tố
 - Ngược lại, n là số nguyên tố.*/

 public static boolean isPrimeNumber(int n) {
  if (n < 2) {
   return false;
  } else {
   int temp = (int) Math.sqrt(n);
   for (int i = 2; i <= temp; i++) {
    if (n % i == 0) {
     return false;
    }
   }
  }
  return true;
 }
}

2. Phương pháp sàng Eratosthene

Code java:

package javadevexpress.blogspot.com;

/**
 * @author JavaDevExpress
 *
 */
public class PhuongPhapSang_Eratosthene {

 public static void main(String[] args) {
 
  int n = 48;
  boolean[] isPrime = SeiveOfEratosthene(n);
  System.out.println("Day cac so nguyen to nho hon: " + n);
  for (int i = 2; i < isPrime.length; i++) {
   if(isPrime[i] == true){
    System.out.println(i);
   }
  }
 }

 /*+ Mục đích: Để lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 1 số n cho trước.
 + Thuật toán: Sử dụng 1 bảng bool isPrimeNumber[0..n+1] để lưu kết quả
 - Khởi tạo: tất cả các số từ 1->n là nguyên tố.
 - Xóa số 1 ra khỏi bảng.
 - Lặp: Tìm 1 số nguyên tố đầu tiên trong bảng sau đó xóa tất cả các bội của nó trong bảng.
 - Quá trình lặp kết thúc khi gặp số nguyên tố >= sqrt(n).
 - Tất cả các số chưa bị xóa trong bảng là số nguyên tố.*/

 public static boolean[] SeiveOfEratosthene(int n)
 {
  //tao mang boolean
  boolean[] isPrime=new boolean[n+1];
   
  //khởi tạo: các số từ 1->n được coi là nguyên tố.
     for (int i = 0; i <= n; i++)
     {
         isPrime[i] = true;
     }
   
     //so 1 khong phai so nguyen to
     isPrime[1] = false;
     int k = 1;
   
     //lap cho den khi k <= (int)Math.sqrt(n) sai thi khong lap nua (tham khao vong lap while)
     //hay noi cach khac khi nao k <= can bac 2 cua n thi thuc hien vong lap
     while (k <= (int)Math.sqrt(n))
     {
         k++;
         //tìm số nguyên tố đầu tiên
         while (!isPrime[k]) k++;
       
         //xóa các bội của k khỏi danh sách các số nguyên tố
         int j = 2;
         while (k * j <= n)
         {
             isPrime[k * j] = false;
             j++;
         }
     }
     return isPrime;
 }
}

3. Tìm ước số chung lớn nhất

Code java:

package javadevexpress.blogspot.com;

/**
 * @author JavaDevExpress
 *
 */
public class TimUCLN_GreatestCommonDivisor {

 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  int a = 12;
  int b = 15;
  System.out.println(deQuy_GCD(a, b));
  System.out.println(khuDeQuy_GCD(a, b));
 }

 /*+ Định nghĩa: Ước số chung lớn nhất (Greatest Common Divisor) của 2 số a và b,
 được định nghĩa như sau: gcd(a,b)=d <=> d là số lớn nhất trong tất cả các ước chung của a và b.
 Uoc so cua 12: U12(1;2;3;4;6;12)
 Uoc so cua 30: U30(1;2;5;6;10;15;30)
 GCD(12;30) = 6
 + Thuật toán: Giải thuật Euclid, định nghĩa đệ qui như sau:
 - gcd(a,0)=a
 - gcd(a,b)=gcd(b,a mod b)*/

 public static int deQuy_GCD(int a, int b)
 {
  //neu b = 0, uoc chung lon nhat chinh la a
     if (b == 0){
     
      return a;
     } else {
     
      //chia lay phan du
      int temp = a % b ;
      return deQuy_GCD(b, temp);
     }
 }

 public static int khuDeQuy_GCD(int a, int b)
 {
     while (b != 0)
     {
      //chia lay phan du
         int temp = a % b;
         a = b; b = temp;
     }
     return a;
 }

}

4. Tìm bội số chung nhỏ nhất

Code java:

package javadevexpress.blogspot.com;

/**
 * @author JavaDevExpress
 *
 */
public class TimBCNN_LeastCommonMultiple {

 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  int a = 15;
  int b = 6;
  System.out.println(LCM(a, b));
 }

 /*+ Định nghĩa: Bội số chung nhỏ nhất
 (Least Common Multiple) của 2 số a và b được định nghĩa LCM(a,b) = m
 <=> m là số nhỏ nhất trong tất cả các bội chung của a và b.
 B(4) = {0;4;8;12;16;20;24;28;32;...}
 B(6) = {0;6;12;18;24;30;36;...}
 => BCNN cua 4 va 6: BC(4;6) = 12 hay LCM(4,6) = 12
 + Thuật toán: Ta có công thức:
 LCM(a,b) = |a*b|/gcd(a,b)*/

 public static int LCM(int a, int b)
 {
  //tri tuyet doi a*b
  int abs = Math.abs(a * b);
            //su dung ham tim UCLN
     return abs / TimUCLN_GreatestCommonDivisor.khuDeQuy_GCD(a, b);
 }
}

5. Tính giai thừa

Code java:

package javadevexpress.blogspot.com;

/**
 * @author JavaDevExpress
 *
 */
public class GiaiThua_Factorial {

 public static void main(String[] args){
 
  int a = 14;
 
  System.out.println(deQuy_Factorial(a));
  System.out.println(khuDeQuy_Factorial(a));
 }

 /*Giai thừa của 1 số nguyên dương n là tích tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n*/

 public static long deQuy_Factorial(int n)
 {
     if (n == 0) {
     
      return 1;
     } else {
     
      return deQuy_Factorial(n - 1) * n;
     }
 }

 public static long khuDeQuy_Factorial(int n)
 {
     long result = 1;
     for (int i = 1; i <= n; i++)
     {
         result *= i;
     }
     return result;
 }
}

Tham khảo code C++, C# tại http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=54134
Src sưu tầm: http://congdongcviet.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts