Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, January 26, 2014

Trong hàng loạt các phím tắt của Eclipse hỗ trợ, mình thấy có một số các phím tắt sau mà mình thường xuyên dùng và hữu dụng trong việc code như sau:

Ctrl + B : Build project

Ctrl + Shift + B: Đặt Bug, cái này thường xuyên dùng tới, bỏ đặt bug thì nhấn thêm lần nữa

Ctrl + D : Xóa dòng tại chứa con trỏ (thường là khi có nhiều dòng trống quá, ta muốn kéo code lên gom lại nhìn cho đẹp code)

Ctrl + F : Tìm chuỗi trong class

Ctrl + H : Mở nhanh màn hình search

Ctrl + Shift + O : Tự động import

Ctrl + Shift + C : Comment, uncomment một đoạn code

Ctrl + Shift + F : Định dạng format code cho đẹp

Alt + Shift + S, V : Override hoặc implement một hàm

Alt + Shift + S, V : Override hoặc implement một hàm

Alt + Shift + S, R : Tạo hàm getter, setter cho field trong class

Alt + Shift + S, C : Tạo hàm khởi tạo bằng cách override hàm khởi tạo lớp cha

Alt + Shift + S, O : Tạo hàm khởi tạo bằng các field trong class

Ngoài ra bạn nào muốn làm cao thủ phím tắt thì thực hành nhiều lần trong project các phím tắt dưới đây của Eclipse ban hành

1. Manage Files and Projects
Ctrl+N   Create new project using the Wizard
Ctrl+Alt+n           Create new project, file, class, etc.
Alt+f, then .        Open project, file, etc.
Ctrl+Shift+r         Open Ressource (file, folder or project)
Alt+Enter             Show and access file properties
Ctrl+s    Save current file
Ctrl+Shift+s        Save all files
Ctrl+w   Close current file
Ctrl+Shift+w       Close all files
F5           Refresh content of selected element with local file system
 up
 minus2. Editor Window
Focus/ cursor must be in Editor Window for these to work.
F12         Jump to Editor Window
Ctrl+Page Down/Ctrl+Page Up   Switch to next editor / switch to previous editor
Ctrl+m  Maximize or un-maximize current Editor Window (also works for other Windows)
Ctrl+e    Show list of open Editors. Use arrow keys and enter to switch
Ctrl+F6/Ctrl+Shift+F6     Show list of open Editors. Similar to ctrl+e but switches immediately upon release of ctrl
Alt+Arrow Left/Alt+Arrow Right                Go to previous / go to next Editor Window
Alt+-      Open Editor Window Option menu
Ctrl+F10               Show view menu (features available on left vertical bar: breakpoints, bookmarks, line numbers, …)
Ctrl+F10, then n                Show or hide line numbers
Ctrl+Shift+q        Show or hide the diff column on the left (indicates changes since last save)
 up
 minus3. Navigate in Editor
Home/End          Jump to beginning / jump to end of indention. Press home twice to jump to beginning of line
Ctrl+Home/End                Jump to beginning / jump to end of source
Ctrl+Arrow Right/Arrow Left       Jump one word to the left / one word to the right
Ctrl+Shift+Arrow Down/Arrow Up           Jump to previous / jump to next method
Ctrl+l     Jump to Line Number. To hide/show line numbers, press ctrl+F10 and select 'Show Line Numbers'
Ctrl+q    Jump to last location edited
Ctrl+./Ctrl+,        Jump to next / jump to previous compiler syntax warning or error
Ctrl+Shift+p        With a bracket selected: jump to the matching closing or opening bracket
Ctrl+[+]/Ctrl+- on numeric keyboard       Collapse / Expand current method or class
Ctrl+[/]/Ctrl+* on numeric keyboard      Collapse / Expand all methods or classes
Ctrl+Arrow Down/Ctrl+Arrow Up             Scroll Editor without changing cursor position
 up
 minus4. Select Text
Shift+Arrow Right/Arrow Left    Expand selection by one character to the left / to the right
Ctrl+Shift+Arrow Right/Arrow Left           Expand selection to next / previous word
Shift+Arrow Down/Arrow Up     Expand selection by one line down / one line up
Shift+End/Home              Expand selection to end / to beginning of line
Ctrl+a    Select all
Alt+Shift+Arrow Up        Expand selection to current element (e.g. current one-line expression or content within brackets)
Alt+Shift+Arrow Left/Arrow Right            Expand selection to next / previous element
Alt+Shift+Arrow Down  Reduce previously expanded selection by one step
 up
 minus5. Edit Text
Ctrl+c/Ctrl+x/Ctrl+v        Cut, copy and paste
Ctrl+z    Undo last action
Ctrl+y    Redo last (undone) action
Ctrl+d    Delete Line
Alt+Arrow Up/Arrow Down        Move current line or selection up or down
Ctrl+Alt+Arrow Up / Ctrl+Alt+Arrow Down /        Duplicate current line or selection up or down
Ctrl+Delete         Delete next word
Ctrl+Backspace Delete previous word
Shift+Enter         Enter line below current line
Shift+Ctrl+Enter               Enter line above current line
Insert    Switch between insert and overwrite mode
Shift+Ctrl+y        Change selection to all lower case
Shift+Ctrl+x        Change selection to all upper case
 up
 minus6. Search and Replace
Ctrl+f     Open find and replace dialog
Ctrl+k/Ctrl+Shift+k          Find previous / find next occurrence of search term (close find window first)
Ctrl+h    Search Workspace (Java Search, Task Search, and File Search)
Ctrl+j/Ctrl+Shift+j            Incremental search forward / backwards. Type search term after pressing ctrl+j, there is now search window
Ctrl + Shift + o    Open a resource search dialog to find any class
 up
 minus7. Indentions and Comments
Tab/Shift+Tab   Increase / decrease indent of selected text
Ctrl+i     Correct indention of selected text or of current line
Ctrl+shift+f         Autoformat all code in Editor using code formatter
Ctrl+/    Comment / uncomment line or selection ( adds '//' )
Ctrl+Shift+/        Add Block Comment around selection ( adds '/... */' )
Ctrl+Shift+          Remove Block Comment
Alt+Shift+j          Add Element Comment ( adds '/** ... */')
 up
 minus8. Editing Source Code
Ctrl+Space          Opens Content Assist (e.g. show available methods or field names)
Ctrl+1    Open Quick Fix and Quick Assist
Alt+/      Propose word completion (after typing at least one letter). Repeatedly press alt+/ until reaching correct name
Ctrl+Shift+Insert              Deactivate or activate Smart Insert Mode (automatic indention, automatic brackets, etc.)
 up
 minus9. Code Information
Ctrl+o    Show code outline / structure
F2           Open class, method, or variable information (tooltip text)
F3           Open Declaration: Jump to Declaration of selected class, method, or parameter
F4           Open Type Hierarchy window for selected item
Ctrl+t     Show / open Quick Type Hierarchy for selected item
Ctrl+Shift+t         Open Type in Hierarchy
Ctrl+Alt+h           Open Call Hierarchy
Ctrl+u    Find occurrences of expression in current file
Ctrl+move over method               Open Declaration or Implementation
 up
 minus10. Refactoring
Alt+Shift+r          Rename selected element and all references
Alt+Shift+v         Move selected element to other class or file (With complete method or class selected)
Ctrl+Shift+c        Change method signature (with method name selected)
Alt+Shift+m        Extract selection to method
Alt+Shift+l           Extract local variable: Create and assigns a variable from a selected expression
Alt+Shift+i           Inline selected local variables, methods, or constants if possible (replaces variable with its declarations/ assignment and puts it directly into the statements)
 up
 minus11. Run and Debug
Ctrl+F11               Save and launch application (run)
F11         Debug
F5           Step Into function
F6           Next step (line by line)
F7           Step out
F8           Skip to next Breakpoint
 up
 minus12. The Rest
Ctrl+F7/Ctrl+Shift+F7     Switch forward / backward between views (panels). Useful for switching back and forth between Package Explorer and Editor.
Ctrl+F8/Ctrl+Shift+F8     Switch forward / backward between perspectives
Ctrl+p    Print
F1           Open Eclipse Help

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts