Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, December 16, 2013Với mỗi giá trị N cho trước hãy sinh N số đầu tiên theo trật tự tăng dần là tích các lũy thừa của 2, 3 và 5.

LUYTHUA.INP
LUYTHUA.OUT

12

1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
15
16

Dữ liệu vào: tệp văn bản LUYTHUA.INP
Chứa số tự nhiên N,            1 £ N £ 1000.
Dữ liệu ra: tệp văn bản LUYTHUA.OUT
N số tìm được, mỗi dòng một số.

Thuật toán

Gọi S là tập các số cần tìm. Ta có
   (i) 1 Î S
   (ii) Nếu x Î S thì 2x, 3x, 5x ÎS.
Giả sử các phần tử trong S được sắp tăng và ta đã tìm được phần tử thứ i. Ta kí hiệu S(i) = { a1, a2,…,ai}. Để tìm phần tử thứ i+1 ta nhận xét
ai+1 = Min { 2x, 3y, 5z | x, y, z ÎS(i), 2x > ai, 3y > ai, 5z > ai }
Ta sử dụng 3 biến i2, i3, i5 để ghi nhận các chỉ số trong S sao cho ai2 = x, ai3 = y và ai5 = z.  Các biến a[1], i2, i3 và i5 được khởi trị 1.

Khi đó hàm Next(i) sinh phần tử sát sau phần tử A[i] sẽ như sau:
function Next(i: integer): integer;
begin
   while (a[i2] * 2 <= a[i]) do i2 := i2 + 1;
   while (a[i3] * 3 <= a[i]) do i3 := i3 + 1;
   while (a[i5] * 5 <= a[i]) do i5 := i5 + 1;
   Next := Min(a[i2]*2, a[i3]*3, a[i5]*5);
end;
(*  Pascal  *)
(***************************************
         LUY THUA cua 2, 3, 5
  *************************************)
program LuyThua;
uses crt;
const bl = #32; mn = 1001; fn = 'LUYTHUA.INP'; gn = 'LUYTHUA.OUT';
type ml1 = array[0..mn] of longint;
var f,g: text;
n: integer;
a: ml1;
procedure Doc: tự viết;
function Min(a,b,c: longint): tự viết;
function Next(i: integer): tự viết;
procedure Sinh;
 var i: longint;
begin
  assign(g,gn); rewrite(g);
  a[1] := 1; writeln(g,1);
  i2 := 1; i3 := 1; i5 := 1;
  for i := 2 to n do
    begin
      a[i] := Next(i-1);
      writeln(g,a[i]);
    end;
   close(g);
end;
BEGIN
 Doc; Sinh;
END.


Nguồn:

SÁNG TẠO
TRONG THUẬT TOÁN
LẬP TRÌNH


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts