Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 31, 2013

Bài 1: Sự giống nhau và khác nhau giữa hai dạng câu lệnh if-then
Hai dạng câu lệnh If-then trong Pascal:
- Dạng khuyết: If <điều kiện> Then <câu lệnh>;
- Dạng đủ:       If <điều kiện> Then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>;

- Sự Giống nhau: Cả hai dạng câu lệnh đều thực hiện việc kiểm tra <điều kiện> trước.
- Sự Khác nhau: Đối với dạng khuyết thiếu nếu <điều kiện sai> thì bỏ qua việc thực hiện câu lệnh sau Then và thực hiện tiếp chương trình; đối với dạng đủ nếu <điều kiện> sai thì thực hiện <câu lệnh 2>;

Bài 2: Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?
- Câu lệnh ghép là một nhóm các câu lệnh được đặt trong cặp từ khóa Begin... End;
- Khi <câu lệnh> gồm nhiều thao tác phức hợp cần thiết phải có nhiều câu lệnh nhỏ để thực hiện thì các câu lệnh con được gộp với nhau trong câu lệnh ghép.

Bài 3: Có thể dùng cấu truc While-Do thay thế cho cấu trúc For-Do được.

Ví dụ Tong1_a viết lại dùng cấu trúc While-Do:
Var S: real;
      a,N: integer;
Begin
clrscr;
Write('Nhap a:,') Readln(a);;
S:=1/a;
While N<100 do
begin
       S:=S+1/(a+N);
       N:=N+1;
End;
Writeln('Tong la: ', S:8:4);
Readln;
End.

Bài 4: Viết câu lệnh rẽ nhánh tính biểu thức
a) if(sqr(x)+sqr(y)<=1) then z:=sqr(x)+sqr(y)
    else if ((sqr(x)+sqr(y)>1) and y>=x) then z:=x+y
          else z:=0.5;

b) if (sqr(x-a)+sqr(x-b))<=R*R then z:=abs(x)+abs(y)
    else z:=x+y;

Bài 5: Tính giá trị tổng
a) For i:=1 to 50 do
      Y:=Y+1/(1+i);

b) S:=1; N:=1;
While 1/(S*N) <2.E-6 Do
         S:=S+1/(S*N);
Writeln('Tong la: ', S:8:4);
Readln;
End.

Bài 6: Giải bài toán vừa gà vừa chó
var ga, cho: integer;
Begin
      clrscr;
      for ga:=1 to 36 do
      begin
             cho:=36-ga;
             if (cho*4+ga*2=100) then Write('So ga: ', ga, ' So cho: ', cho);
      end;
Readln;
End.
Bài 7:

Bài 8:

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts