Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, October 8, 2013

Bài 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến? (sgk)
Bài 2: Tại sao phải khai báo biến? (sgk)
Bài 3: Biến chỉ nhận giá trị nguyên trong khoảng 10 đến 25532 thì có thể khai báo bằng các kiểu dữ liệu Integer, Word, LongInt, Real, Extended đều được
Bài 4: Đáp án B, D đều có thể chấp nhận được.
Bài 5. Đáp án thích hợp nhất là C
Bài 6: 
(1+z)*((x+y/z)/(a-1/(1+x*x*x)))
Bài 7: 
Bài 8: Viết biểu thức logic
a) abs(x)<=1 and (y>=0 and y<=1) and abs(y)>=x;
b) abs(x)<=1 and abs(y)<=1;
Bài 9: 
Program bai9;
var
      R,S: real;
      pi=3.14;
uses:crt;
Begin
      Write('Nhap ban kinh: ');
      Readln(R);
      S=pi*R*Y/2;
      Writeln('Dien tich phan hinh gach cheo la: ', S:7:4);
      Readln;
End.

Bài 10:
Program bai10;
var
       h,v: real;
       g=9.8;
uses crt;
begin
       clrscr;
       write('Nhap vao do cao h = ');
       Readln(h);
       write('Van toc tai thoi diem cham dat cua vat la v = ', sqrt(2*g*h):6:3);
       Readln;
End.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts