Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 24, 2012

Nhập vào mảng 1 chiều gồm 1 dãy số nguyên N phần tử. Hãy xóa các phần tử trùng nhau trong mảng và in kết quả ra màn hình. Ý tưởng: Duyệt mảng 1 chiều bằng 2 biến, nếu phát phát hiện phần tử nào trùng thì xóa phần tử ấy ra khỏi mảng.


Program Bo_so_trung;
   Const
      Max=100;
   Var
   a:Array[1..Max] Of Integer;
   i,j,k,n:Integer;
Begin
   Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
   Writeln('------------------------');
   Writeln;
   Write('-Nhap so phan tu mang: ');
   Readln(n);
   For i:=1 To N Do
      Begin
         Write('-Phan tu A[',i,']= ');
         Readln(a[i]);
      End;
   i:=2;
   While i <= N Do
      Begin
         j:=1;
         While a[j] <> a[i] Do
            j:=j+1;
         If j < i Then
            Begin
               For k:=i to n-1 Do
                  a[k]:= a[k+1];
               n:=n-1;
            End
         Else
            i:=i+1;
      End;
   Writeln;
   Write('-Mang con lai: ');
   For i:=1 to n Do
      Write(a[i]:8);
   Writeln;
   Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
   Readln
End.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts