Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 19, 2012

Viết CT nhập từ bàn phím mảng 1 chiều và xóa 1 phần tử của mảng có n phần tử.

var
  n,i,q,k,p:integer;
  a,b:array [1..1000] of integer;
begin
  write('n= ');readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
    end;
  write('Xoa pt co vi tri la: ');readln(p);
  q:=0;
  for i:=1 to n do
    if q<>p then
      begin
        inc(q);
        b[q]:=a[i];
      end;
  writeln('Mang sau khi xoa la: ');
  for i:=1 to q do
    write(b[i],' ');
  readln
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts