Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 19, 2012

Cho mảng A là dãy số 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5.... Nhập vào số m, n (m<=n<=100000). In ra tổng A[m]+A[m+1]+...+A[n-1]+A[n].

 
program code;
var di:word;
    m,n,i,res:longint;

begin
   writeln('Nhap M: '); readln(m);
   writeln('Nhap N: '); readln(n);
   di:=0;
   i:=0;
   res:=0;
   while i<m do
    begin
      di:=di+1;
      i:=i+di;
    end;
    res:=(i-m+1)*di;
    while i<=n do
     begin
        di:=di+1;
        i:=i+di;
        res:=res+di*di;
     end;
    res:=res-di*(i-n);

   writeln('Ket qua: ',res);
   readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts