Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 19, 2012

Đề bài: Cho dãy a1, a2, a3....a100 là dãy số nguyên gồm 4 chữ số có nghĩa. Đưa ra màn hình tất cả các số thỏa mãn điều kiện tổng bình phương các chữ số của nó bằng chính nó.


USES crt;
VAR a:ARRAY[1..100] OF INTEGER;
    n,m,i,j,h,k,l:INTEGER;
BEGIN    
    clrscr;
    FOR i:=1 TO 100 DO
    BEGIN
        a[i]:=random(8999)+1000;
    END;  
    writeln('Cac so ma tong binh phuong cac chu so bang no la:');
    FOR i:=1 TO 100 DO
    BEGIN
        m:=a[i] MOD 10;
        n:=a[i] DIV 1000;
        h:=(a[i] DIV 100)-n*10;
        l:=((a[i] MOD 100)-m) DIV 10;
        IF (a[i]= m*m+n*n+h*h+l*l) THEN write(a[i],',');
    END;
    readln      
END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts