Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 24, 2012


Viết chương trình Pascal tìm một số (phần tử) trong mảng hai chiều. In tổng số lần và vị trí xuất hiện của các phần tử ra màn hình.


Program Tim_so;
   Var
      a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
      i,j,so,solan:Integer;
Begin
   Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
   Writeln('---------------------');
   Writeln;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 to 6 Do
         Begin
            Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
            Readln(a[i,j]);
         End;
   Writeln;
   Write('-So muon tim: ');
   Readln(so);
   solan:=0;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 To 6 Do
         If so=a[i,j] Then
            Begin
               solan:=solan+1;
               Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
            End;
   Writeln;
   Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
   For i:=1 To 4 Do
      Begin
         For j:=1 To 6 Do
            Write(a[i,j]:8);
            Writeln;
      End;
   Readln
End.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts