Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 10, 2012

Ví dụ: Phân tích 12=2*2*3. Ý tưởng: Thuật toán phân tích một số ra thừa số nguyên tố tương tự như thuật toán kiểm tra số nguyên tố. Điểm khác ở đây là khi kiểm tra số nguyên tố ta phải lần lượt kiểm tra các số nhỏ hơn sqrt(n) (căn bậc hai của n) có phải là ước của n hay không, còn khi phân tích ta chỉ việc chia n cho các số nguyên bắt đầu từ số nguyên tố nhỏ nhất là 2. Khi không chia được nữa thì ta tăng số chia lên 1 đơn vị, quá trình phân tích kết thúc khi n bằng 1.

VAR i,n :INTEGER;
BEGIN
    Write ('Nhap n:');
    Readln(n);
    Write (n,'=');
    i:=2;
    REPEAT
        WHILE n MOD i <> 0 DO
            i:=i+1;
        Write(i);
        n:=n DIV i;
        IF n > 1 THEN
            write ('*');
    UNTIL n = 1;
    readln;
END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts