Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 19, 2012

Viết chương trình nhập vào một mảng A gồm N số nguyên và nhập thêm vào một số nguyên X.

var
  n,i,q,k,p,:integer;
  a,b:array [1..1000] of integer;
begin
  write('n= ');readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
    end;
  write('-Chen pt va vi tri cua pt do: ');readln(k,p);
  q:=0;
  for i:=1 to n do
    begin
    inc(q);
    if q=p then begin
      b[q]:=k;
      inc(q);
    end;
    b[q]:=a[i];
  end;
  writeln('-Mang sau khi chen la: ');
  for i:=1 to q do
    write(b[i],' ');
  readln
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts