Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 12, 2012

Nhập dãy số gồm N số nguyên (N<100). Xác định xem đó có phải dãy số có tính chất là cấp số cộng hay không.

uses crt;
  Var
  A:array[1..100] of integer;
  i,n,d: integer;
  CS: boolean;
  BEGIN
  clrscr;
  repeat
  Write(' Nhap vao so nguyen duong N <=100 : ');
  readln(N);
  Until (n>1) and (n<=100);
  For i:=1 to n do
     begin
     repeat
     write('A[',i,'] = ');
     readln(A);
     until abs(A)<=1000;
     end;
     d:=abs(A[2]-A[1]);
     CS:=True;
     For i:=2 to n do
         IF (abs(A-A[i-1])<>d) then  
                                   begin
                                    CS:=False;
                                    break;
                                   end;
     IF CS then writeln('Day la cap so cong ')
           else writeln(' Day ko phai la cap so cong ');
     readln;
  END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts