Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, April 28, 2012

Viết chương trình nhập mảng 1 chiều có N phần tử. In ra màn hình các phần tử có dạng 3k+2 (k=0,1,2,3...).
Ý tưởng: Viết hàm kiểm tra xem phần tử a[i] có dạng 3^k+2 hay không.


uses crt;
var b,j,i,x:integer;
a:array[1..100] of integer;


Function gt(k:integer):longint;
 var j:integer;s:longint;
  begin
s:=1;
     for j:=1 to k do
           s:=s*3;
gt:=s;
end;

{-------------------------------------}

Function kt(x:integer):boolean;
 var i,j,k:integer;s:longint;
  begin
kt:=false;

s:=1;
k:=0;

 Repeat
  inc(k);
gt(k);

Until gt(k)>=x-2;
if gt(k)=x-2 then kt:=true;
end;

{---------------------------------}

begin
 clrscr;
     Write('Nhap so phan tu= ');readln(x);
     For i:=1 to x do begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
       end;
 For i:=1 to x do
   if kt(a[i]) then write(a[i],' ');writeln;
   readln
   end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts