Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 24, 2012

Viết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự. Khá đơn giản chỉ với 1 lệnh for.

Program Mang_Ky_Tu;
   Var
      a:Array[Char] Of Integer;
      Ch:Char;
Begin
   Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
   Writeln('------------------------');
   For Ch:='A' To 'Z' Do
      Begin
         a[Ch]:=Ord(Ch);
         Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
      End;
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts