Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, April 14, 2012

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mổi chứ cái tiếng Anh trong S ( không phân biệt chữ hoa và chữ thường).

Uses Crt;
Var    St:String;
       dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte;
       i:Byte;
       ch:Char;
Begin
    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
    {Khởi tạo mảng}
    For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0;
    {Duyệt xâu}
    For i:=1 To Length(St) Do
        If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then              Inc(dem[Upcase(St[i])]);
    {Liệt kê các ký tự ra màn hình}
    For ch:=’A’ To ‘Z’ Do
        If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ : ’,dem[ch]);
    Readln;
End.0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts