Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, April 5, 2015

thuật toán insertion sort - chèn trực tiếp

Giả sử có một dãy a0 , a1 ,... ,an-1 trong đó i phần tử đầu tiên a0 , a1 ,... ,ai-1 đã có thứ tự.
Tìm cách chèn phần tử  ai vào vị trí thích hợp của đoạn đã được sắp để có dãy mới a0 , a1,... ,ai trở nên có thứ tự. Vị trí này chính là vị trí giữa hai phần tử ak-1 và ak thỏa ak-1 < ai < ak (1≤k≤i).

Bước 1:  i = 1; //giả sử có đoạn a[1] đã được sắp
Bước 2: x = a[i]; Tìm vị trí pos thích hợp trong đoạn a[1] đến a[i-1] để chèn a[i] vào
Bước 3: Dời chỗ các phần tử  từ a[pos] đến a[i-1]   sang phải 1 vị trí để dành chổ cho a[i]
Bước 4: a[pos] = x; //có đoạn a[1]..a[i]  đã được sắp
Bước 5: i = i+1;
Nếu  i < n : Lặp lại Bước 2
Ngược lại  : Dừng

void InsertionSort(int d, int n 
{ int pos, i;
int x;//lưu giá trị a[i] tránh bị ghi đè khi dời chỗ các phần tử.
for(i=1 ; i<n ; i++) //đoạn a[0] đã sắp
{
x = a[i]; pos = i-1;
// tìm vị trí chèn x
while((pos >= 0)&&(a[pos] > x))
{//kết hợp dời chỗ các phần tử sẽ đứng sau x trong dãy mới
a[pos+1] = a[pos];
pos--;
}
a[pos+1] = x; // chèn x vào dãy
}
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts