Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, April 22, 2015

*tạo lập đối tượng
Khai báo và tạo đối tượng:
<tên lớp>  <tên đối tượng>;
Gọi hàm thành phần của lớp
<tên đối tượng>.<tên hàm thành phần> (<danh sách các tham số nếu có>);
<tên con trỏ đối tượng><tên hàm thành phần> (<danh sách các tham số nếu có>);
class  Time {
  public:
void Set (int  hours , int  minutes , int  seconds);
void Increment ( );
void Write ( )  const;
Time (int  initHrs, int  initMins,  int  initSecs ); //constructor 
Time ( );                      //default constructor
  private:
int             hrs;       
int             mins;
int         secs;
} ;
Xây dựng lớp Điểm (Point) trong hình học 2D
Thuộc tính
Tung độ
Hoành độ
Thao tác (phương thức)
Khởi tạo
Di chuyển
In ra màn hình

/*point.cpp*/
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class point {
  /*khai báo các thành phần dữ  liệu riêng*/
  private:
    int x,y;
  /*khai báo các hàm thành phần công cộng*/
  public: 
    void init(int ox, int oy);
    void move(int dx, int dy);
    void display();
    };
void point::init(int ox, int oy) {
  cout<<"Ham thanh phan init\n";
     x = ox; y = oy; 
/*x,y là các thành phần của đối tượng gọi hàm thành phần*/
  }
void point::move(int dx, int dy) {
  cout<<"Ham thanh phan move\n";
  x += dx; y += dy;
  }
void point::display() {
  cout<<"Ham thanh phan display\n";
  cout<<"Toa do: "<<x<<" "<<y<<"\n";
  }
void main() {
  point p;
  p.init(2,4); /*gọi hàm thành phần từ đối tượng*/
  p.display();
  p.move(1,2);
  p.display();
  }

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts