Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, April 3, 2015

[đệ quy c/c++] đếm số phần tử phân biệt trong mảng

7. Sử dụng đệ quy, viết hàm đếm các giá trị phân biệt trong mảng các số nguyên. (các  giá trị trùng nhau chỉ đếm một lần).


#include<iostream>
using namespace std;
int dem(int a[],int left,int right)
{
if(left>right) return 0;
for(int i=left+1;i<=right;i++)
if(a[left]==a[i]) return dem(a,left+1,right);
return 1+dem(a,left+1,right);
}
void main()
{
int a[10]={17,14,21,28,17,42,49,56,63,17},n=10;
cout<<dem(a,0,n-1);
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts