Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, March 9, 2015

một số chú ý đáng nhớ trong lâp trình c về chuỗi và file
  • fread(biến địa chỉ, bộ nhớ, số cấu trúc cần đọc, file); //trả về số cấu trúc  đọc được, nếu hết file có nghĩa là trả về 0.
  • fwrite(biến đại chỉ, bộ nhớ, số cấu trúc cần ghi, file);//trả về số cấu trúc ghi được, trả về 0 nếu ghi không được hay lên file thất bại.
    /* các cấu trúc có thể mảng, 1 biến bình thường hay biến dữ liệu kiểu cấu trúc, thay thế được các vòng for trong việc đọ hay ghi thông thường */
  • fscanf(file, kiểu, biến địa chỉ); //trả về giá trị EOF nếu quét đến cờ hiệu kết thúc file EOF (-1).
  • feof(file); //trả về giá trị là vị trí của con trỏ nếu con trỏ file đang đứng ở vị trí cờ hiệu kết thúc file. chưa kết thúc file thì trả về 0.
  • getc(file);//nếu quét đến cờ hiệu kết thúc file thì trả về giá trị char tương ứng là EOF hay (-1).
  • fopen("tên file/ có thể là đường dẫn file","kiểu mở"); //trả về địa chỉ FILE trên bộ nhớ nếu thành công, và trả về giá trị NULL nếu thất bại.
  • fgets(chuỗi nhận, số kí tự, file) trả vê địa chỉ của chuỗi s nếu get được thành công, trả về NULL hay 0 nếu không get được, địa chỉ của ô nhớ của chuỗi luôn là sô dương.
  • strstr(chuỗi s1, chuỗi s2);  trả về địa chỉ ô nhớ chứa chuỗi, là chuỗi con của s1 bắt đầu từ vị ví xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1, nếu không có chuỗi s2 trong s1 thì chuỗi để copy không có, trả về giá trị 0 hay NULL

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts