Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, March 14, 2015

 1. C/C++ nhập vào 1 ngày, tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả
 2. // Viet chuong trinh nhap vao 1 ngay. Tim ngay ke tiep va xuat ket qua.
 3. #pragma region +Declaration.
 4.  
 5. #pragma region _Library
 6. #include <iostream>
 7. using namespace std;
 8. #pragma endregion
 9.  
 10. #pragma region _Data Struct
 11. typedef struct Date
 12. {
 13.         int dd;
 14.         int mm;
 15.         int yyyy;
 16. } D;
 17. #pragma endregion
 18.  
 19. #pragma region _Prototype.
 20. void InputDate (D&);
 21. void OutputDate (D);
 22. D NextDate(D&);
 23. #pragma endregion
 24.  
 25. #pragma endregion
 26.  
 27. #pragma region +Main Function.
 28. void main ()
 29. {
 30.         D a;
 31.  
 32.         cout << "Input Date:" << endl;
 33.         InputDate (a);
 34.         cout << "\n\nNext Date: ";
 35.         OutputDate (NextDate(a));
 36.  
 37.         system("pause");
 38. }
 39. #pragma endregion
 40.  
 41. #pragma region +Define Function
 42. void InputDate (&a)
 43. {
 44.         int x;
 45.         do
 46.         {
 47.                 cout << "Day: ";
 48.                 cin >> a.dd;
 49.                 cout << "Month: ";
 50.                 cin >> a.mm;
 51.                 cout << "Year: ";
 52.                 cin >> a.yyyy;
 53.  
 54.                 switch (a.mm)
 55.                 {
 56.                 case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
 57.                         x = 31;
 58.                         break;
 59.                 case 4: case 6: case 9: case 11:
 60.                         x = 30;
 61.                         break;
 62.                 case 2:
 63.                         if ((a.yyyy % 400 == 0) || (a.yyyy % 4 == 0 && a.yyyy % 100 != 0))
 64.                                 x = 29;
 65.                         else
 66.                                 x = 28;
 67.                         break;
 68.                 default: x = 0;
 69.                 }
 70.                 if (== 0 || a.dd <= 0 || a.dd > x)
 71.                         cout << "\nEror! Please Input Date." << endl;
 72.         }while (== 0 || a.dd <= 0 || a.dd > x);
 73. }
 74. void OutputDate (D a)
 75. {
 76.         cout << a.dd << " / " << a.mm << " / " << a.yyyy << endl;
 77. }
 78. D NextDate (&a)
 79. {
 80.         int x;
 81.         switch (a.mm)
 82.                 {
 83.                 case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
 84.                         x = 31;
 85.                         break;
 86.                 case 4: case 6: case 9: case 11:
 87.                         x = 30;
 88.                         break;
 89.                 case 2:
 90.                         if ((a.yyyy % 400 == 0) || (a.yyyy % 4 == 0 && a.yyyy % 100 != 0))
 91.                                 x = 29;
 92.                         else
 93.                                 x = 28;
 94.                         break;
 95.                 }
 96.         if (a.dd == x)
 97.         {
 98.                 a.dd = 1;
 99.                 if (a.mm == 12)
 100.                 {
 101.                         a.mm = 1;
 102.                         a.yyyy ++;
 103.                 }
 104.                 else
 105.                         a.mm ++;
 106.         }
 107.         else
 108.                 a.dd ++;
 109.         return a;
 110. }
 111. //TÁC GIẢ CODE: TRẦN MINH AN

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts