Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, March 11, 2015

#include<iostream>
using namespace std;
struct hs
{
char ten[100];
float toan,van;
};
void nhap(hs &x);
float dtb(hs x);
void main()
{
hs x;
nhap(x);
cout<<"\ndiem trung binh la: "<<dtb(x);
system("pause");
}
void nhap(hs &x)
{
int kt;
cout<<"\nnhap ten: ";
fflush(stdin);gets(x.ten);
do{
kt=0;
cout<<"\ndiem toan: ";cin>>x.toan;
if(x.toan<0 || x.toan>10)
{
kt=1;cout<<"\nkhong hop le!";
}
}while(kt);
do{
kt=0;
cout<<"\ndiem van: ";cin>>x.van;
if(x.van<0 || x.van>10)
{
kt=1;cout<<"\nkhong hop le!";
}
}while(kt);
}
float dtb(hs x)
{
return (x.toan+x.van)/2;
}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts